Čestné prohlášení k cestě mimo okres

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – VZOR Já níže podepsaný/á jméno a příjmení: …………………………………………………………………………… adresa: ………………………………………………………………………………………. číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: …………………………………… uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021: ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. uvádím, že cestuji do místa: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Podepsáno den ……………………………………………………………………..…

Formulář pro cesty mimo okres

Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 Já níže podepsaný/á jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………… adresa: …………………………………………………………………………………………………………. číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: …………………………………………………….. uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1): □ cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo do zařízení…

Zápis ze zasedání ZO ze dne 29.1.2021

Zápis             ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 29.1.2021   Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2 Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, J. Holubová, J. Hlavnička Omluveni: R. Kubec, MVDr. K. Matoušek Zapisovatel: M. Matoušková Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík,…

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU   Směrnice upravuje zásady a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen VZMR) a upřesňuje uzavírání smluvních vztahů obce, jako veřejného zadavatele (dále jen zadavatel) s dodavateli stavebních prací, dodávek a služeb. Směrnice stanovuje postup zadávání VZMR na základě výše předpokládané hodnoty zakázky….   Více informací…