Čestné prohlášení k cestě mimo okres

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – VZOR Já níže podepsaný/á jméno a příjmení: …………………………………………………………………………… adresa: ………………………………………………………………………………………. číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: …………………………………… uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. února 2021: ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. uvádím, že cestuji do místa: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Podepsáno den ……………………………………………………………………..…

Formulář pro cesty mimo okres

Doklad podle bodu IV. usnesení vlády č. 216 ze dne 26. února 2021 Já níže podepsaný/á jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………… adresa: …………………………………………………………………………………………………………. číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: …………………………………………………….. uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště1): □ cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu, nebo do zařízení…