verejna_vyhlaska-vydani_UP_Nova_Ves

UP_Nova_Ves_uMV-vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

UP_Nova_Ves_uMV-vykres_sirsich_vztahu

UP_Nova_Ves_uMV-vykres_predpokladanych_zaboru

UP_Nova_Ves_uMV-textova_cast

UP_Nova_Ves_uMV-koordinacni_vykres

UP_Nova_Ves_uMV-hlavni_vykres