1) Oficiální název

Obec Nová Ves u Mladé Vožice


2) Důvod a způsob založení

Obec Nová ves u Mladé Vožice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním subjektu Obec Nová Ves u Mladé Vožice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).


3) Organizační struktura

Obec Nová Ves u Mladé Vožice má volené zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu.Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

 Starosta obce – Křiklán Josef

Místostarosta – Holubová Jaroslava

Zastupitelstvo – 7 členů

Kontrolní výbor- 3 členové

Finanční výbor- 3 členové


4) Kontakní spojení

4.1. Kontaktní adresa povinného subjektu určená adresa k doručování poštovních zásilek:

Obec Nová Ves u Mladé Vožice

Nová Ves u Mladé Vožice 2

Mladá Vožice 391 43

4.2. Adresy úřadoven:

Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice

Nová Ves u Mladé Vožice 2

391 43 Mladá Vožice

4.3. Úřední hodiny

Pá – 17.30 – 19.30 hod

4. 4. Telefonní čísla

starosta- 724 387 832

místostarosta- 728 039 889

účetní- 604 439 573

4. 5. Čísla faxu

Nemáme fax

4. 6. Elektronická adresa oficiálních internetových stránek

www.obec-nova-ves.cz

4. 7. Elektronická adresa všech elektronických podatelen

podatelna@obec-nova-ves.cz

4. 8. Další elektronické adresy povinného subjektu

ID DS- 7vkayzp


5) Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

číslo účtu :4303128544/0600

banka: MOMB a.s.


6) IČO

Identifikační číslo organizace (IČO) : 00667072


7) DIČ

Nejsme plátci DPH


8) Seznamy hlavních dokumentů

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

       Územní plán

       Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce http://www.obec-nova-ves.cz/uredni-deska

8.2. Rozpočet

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu na aktuální rok a rozpočtová opatření najdete na naší úřední desce http://www.obec-nova-ves.cz/uredni-deska

Údaje o schváleném rozpočtu za minulý rok najdete zde https://www.obec-nova-ves.cz/rozpocty/


9) Žádosti o informace

Podávání žádostí o informace se řídí zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat. Město poskytne žadateli požadované informace do 15 dnů od doručení žádosti. V případě, že je žádost podána u městského úřadu a požadované informace nejsou v působnosti městského úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Brání-li nedostatek údajů o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa bydliště a adresa pro doručování je-li žadatelem fyzická osoba; název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování (i elektronická), je-li žadatelem právnická osoba) vyřízení žádosti, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne se o odmítnutí žádosti. Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, jsou žadateli co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je mu poskytnuta. Informace na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace (pokud zákon nestanoví jinak). Tato povinnost odpadá, pokud by to bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě je informace poskytnuta ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo nepřiměřenou zátěží, je v souladu s tímto zákonem poskytnut celý tento celek. Žádost o poskytnutí informace nebo její část může být odmítnuta z důvodů uvedených v zákoně (pokud se žadatel domáhá údajů, které zasahují do soukromí nebo osobních údajů fyzické osoby, pokud by bylo porušeno obchodní tajemství, pokud by byla porušena důvěrnost majetkových poměrů osoby atd.). Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.


10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně (4.1.)
 • Osobně (4.2.)
 • E-mailem (4.7.)
 • Elektronickým podáním (4.7.)
 • Telefonicky (4.4.)

11) Opravné prostředky

Ve vydaných rozhodnutích obce je vždy uvedeno poučení, kde je přesně stanoveno, zda je možné proti rozhodnutí podat opravný prostředek (odvolání, odpor,…), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá a který správní orgán o odvolání rozhoduje.

 Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí obce, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, o odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje, ale žadatel odvolání podává u Obce Nová Ves u Mladé Vožice. Pokud je obci doručeno odvolání žadatele, má povinnost toto odvolání spolu se spisovým materiálem předložit krajskému úřadu do 15 dnů od jeho doručení. Žadatel o informaci si může dále podat stížnost na postup při vyřizování jeho žádosti, podat ji může ústně i písemně. Pokud ji podá ústně a není na místě vyřízena, sepíše o ní příslušný pracovník obce písemný záznam. Stížnost lze podat do 30 dnů od vyřízení žádosti, resp. Uplynutí lhůty k jejímu vyřízení. Rozhoduje o ní opět krajský úřad. Město předloží stížnost spolu se spisovým materiálem krajskému úřadu do 7 dnů ode dne doručení, pokud jí samo zcela nevyhoví. Stížnost může podat žadatel, který nesouhlasí s vyřízením žádosti tím způsobem, že byl odkázán na již zveřejněnou informaci, nebo kterému po uplynutí příslušných lhůt nebyla informace poskytnuta, nebo mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, či mu byla žádost poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí a ten, který nesouhlasí s výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informace.

Odvolání:

 • Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout

12) Formuláře

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo osobně na obecním úřadě.


13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.


14) Nejdůležitější předpisy

14. 1. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Nová Ves u Mladé Vožice jedná:

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2004 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • vyhl. 326/2000 sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 343/2000 Sb., kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 273/2008 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
 • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon o obchodních korporacích č.90/2012 Sb.
14. 2. Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu:

vyhlášky a nařízení – http://www.obec-nova-ves.cz/vyhlasky

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

 • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
 • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

 15) Sazebník úhrad za poskytování informací

15. 1. Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem

Obec Nová Ves u Mladé Vožice je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
materiálové náklady pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení
náklady na technické nosiče dat dle aktuálních cen technických nosičů dat
odeslání informací žadateli
 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
práce s archiváliemi dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
   
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskynutí informací.

Nevydáno.


16) Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

16.2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci. http://www.obec-nova-ves.cz/vyrocni-zpravy