Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 31.3.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, F. Spěvák, D. Kabátová, J. Holubová

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: R. Kubec, J. Prchlík

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Povinně zveřejňované informace o obci Nová Ves u Mladé Vožice
 3. Žádost o podporu činnosti Linky bezpečí
 4. Zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
 5. Výběr nejvýhodnější nabídky na akci“ Přístřešky na kontejnery tříděného odpadu“
 6. Oznámení o výběru zhotovitele akce „ Přístřešky na kontejnery tříděného odpadu“
 7. Smlouva o dílo s frimou QTR group 22 s.r.o.
 8. Smlouva o věcném břemeni s firmou EG.D
 9. Žádost o bezúplatný převod pozemků
 10. Žádost od p. Marečka
 11. Kupní smlouva J. Holub
 12. Digitální technické mapy (DTM)
 13. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Vialit Soběslav spol s.r.o.
 14. Plánované opravy průčelí hřbitovní zdi a kaplí
 15. Altán na dětském hřišti v Muticích
 16. Rozhodnutí o zpřístupnění pozemku p.č. 1051/1

 

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kubec, J. Prchlík

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s povinně zveřejňovanými informacemi o obci Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje Povinně zveřejňované informace o obce Nová Ves u Mladé Vožice

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 23/2023 bylo přijato

 

Bod3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o pokračování finanční podpory Linky bezpečí z.s..  Finanční prostředky budou použity na činnost této organizace.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 2000 Kč pro Linku bezpečí z.s.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 24/2023 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zprávou z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovení „ Přístřešků na kontejnery tříděného odpadu“.  Výběrová komise ve zprávě doporučuje zastupitelstvu obce vybrat firmu QTR group 22 s.r.o., která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje Zprávu z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení „ Přístřešků na kontejnery tříděného odpadu“

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 25/2023 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice na základě zprávy z výběrového řízení projednalo možnost zadat zhotovení „ Přístřešků na kontejnery tříděného odpadu“ firmě QTR group 22 s.r.o.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice na základě zprávy z výběrového řízení vybírá a schvaluje finanční nabídku firmy QTR group 22 s.r.o. jako nejvýhodnější.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 6 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 26/2023 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo oznámení o výběru zhotovitele akce „ Přístřešky na kontejnery tříděného odpadu“

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje oznámení o výběru zhotovitele akce „ Přístřešky na kontejnery tříděného odpadu“. Zhotovitelem bude firmy QTR group 22 s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 27/2023 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o dílo, která bude uzavřena s firmou QTR group 22 s.r.o..

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou QTR group 22 s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 28/2023 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se smlouvou o věcném břemeni s firmou EG.D ( uložení kabelu NN v Křtěnovicích – akce EG.D „1030071052“).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemenu s firmou EG.D. Za věcné břemeno obdrží obec jednorázovou částku 2000 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 29/2023 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod některých pozemků do majetku obce.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod následujících pozemků do majetku obce Nová Ves u Mladé Vožice – pozemek číslo 1436/2,1436/4, 1443/6, 1445/6 a 1460/11 v k.ú. Horní Střítež. Dále se žádá o pozemek číslo 1174/4 a 1174/3 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice. Žádost o bezúplatný převod se bude podávat na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 30/2023 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Marečka o obecní finanční příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod. Žádost splňuje podmínky Směrnice č.02/2022 Pravidla poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč pro p. Marečka. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Směrnice č.2/2022 pro p. Marečka.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 31/2023 bylo přijato

 

Bod 11

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné připomínky k záměru prodeje stavební parcely s p.č. 13/2 v k.ú. Mutice, seznámilo se ZO Nová Ves u Mladé Vožice se zněním kupní smlouvy, která bude uzavřena s p. Jaroslavem Holubem st.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy s p. Jaroslavem Holubem st. Pan Holub zaplatí za kupovaný pozemek 200 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro, 1 se zdržel

Usnesení č. 32/2023 bylo přijato

 

Bod 12

Starosta obce informoval ZO Nová Ves u Mladé Vožice o nově zjištěných informacích, týkajících se Digitálně technické mapy obce. ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu obce k oslovování firem, ohledně započetí prací na Digitálně technické mapě obce.

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Vialit Soběslav spol s r.o.v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – Obnova komunikací Nová Ves u Mladé Vožice. Smlouva o dílo s firmou Vialit Soběslav spol. s r.o. byla uzavřena 23.5.2022. Dodatek č.1 se týká dohody o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30.11.2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Vialit Soběslav spol. s r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 33/2023 bylo přijato

 

Bod 14

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnostech opravení průčelí hřbitovní zdi a oprav střech kaplí na hřbitově v Nové Vsi. ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu obce k oslovení firem, které na projednávané opravy vypracují cenové nabídky.

 

Bod 15

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost výstavby altánu na dětském hřišti v osadě Mutice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje výstavbu altánu na dětském hřišti v osadě Mutice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 34/2023 bylo přijato

 

Bod 16

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo na základě připomínek volný průchod na pozemku p.č.1051/1- ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice. Po několika písemných a ústních výzvách nedošlo k volnému zpřístupnění dotčeného pozemku. ZO rozhodlo o postupu dle OZV obce č. 3/2020.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice rozhodlo dle OZV č.3/2020 o zavedení místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Cena bude určena dle zaměření za každý m2- za umístění stavebních zařízení a materiálů (20Kč) za každý započatý den.  Z důvodu bezplatné údržby obecního pozemku v okolí kostelní zdi se výše poplatku stanoví po dohodě. Konečný termín pro kompletní zpřístupnění obecního pozemku ZO stanoví na 15.5.2023.

Protinávrhy : ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení : č.35/2023

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:45 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 4.4.2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kubec Rostislav

 

 

Prchlík Josef

 

Vyvěšeno:

 

Svěšeno: