Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 31.10.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, D. Kabátová, J. Holubová, F. Spěvák

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: D. Kabátová, J. Prchlík

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Záměr pronájmu části obecního pozemku v k.ú. Křtěnovice
 3. Pojištění obce – uzavření pojistky u Hasičské vzájemné pojišťovny
 4. Informace ohledně plánované akce Obnova komunikací Nová Ves u Mladé Vožice
 5. Dodatek č.2  ke smlouvě o dílo s firmou Vialit Soběslav spol. s r.o.
 6. Vyčištění talut a kontrola propustí podél obecních komunikací
 7. Zpevnění plochy na vystupování a nastupování do autobusu v Nové Vsi
 8. Smlouva s Jihočeským krajem o spolupráci v rámci DTM
 9. Instalace kamery veřejného prostranství v osadě Nová Ves
 10. Žádost o kácení stromů v k.ú. Nová Ves
 11. Žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež
 12. Finanční dar pro paní, která zajistí občerstvení na setkání seniorů
 13. Mikulášské balíčky pro děti
 14. Pozornost pro seniory
 15. Smlouva o zajištění zimní údržby
 16. Ostatní informace

 

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kabátová, J. Prchlík

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnosti pronájmu části obecního pozemku s p.č. 615 v k.ú. Křtěnovice. O pronájem části obecního pozemku s p.č. 615 v k.ú. Křtěnovice si požádal p. Vyskočil.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožic vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku s p.č. 615, jehož celková výmeřa je 2143 m². Výměra části pozemku s p.č. 615, která by se měla pronajímat je 128 m².

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 71/2023 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s finálním návrhem pojistné smlouvy pojištění nemovitostí a movitých věcí od Hasičské vzájemné pojišťovny. V pojistné smlouvě došlo ke změně pojistných částek některých nemovitostí a přidání dalších nemovitých věcí do pojistné smlouvy.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění nemovitých a movitých věcí a na pojištění odpovědnosti pro starostu, místostarostku a ostatní zastupitele obce. Pojistná smlouva bude uzavřena u Hasičské vzájemné pojišťovny. Výše ročního pojistného je 36 524 Kč za rok.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 72/2023 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s výsledky žádosti o dotaci na plánovanou akci – Obnova komunikací Nová Ves u Mladé Vožice. Obec na tuto akci obdrží dotaci ve výši 3 394 096 Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Plánovaný termín realizace je březen nebo duben 2024.

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s Dodatkem č.2  ke smlouvě o dílo s firmou Vialit Soběslav spol s r.o.v rámci veřejné zakázky malého rozsahu – Obnova komunikací Nová Ves u Mladé Vožice. Smlouva o dílo s firmou Vialit Soběslav spol. s r.o. byla uzavřena dne 23.5.2022. Dodatek č.2  se týká dohody o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30.10.2024.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo s firmou Vialit Soběslav spol. s r.o.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.73/2023 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnosti nechat vyčistit taluty podél obecní komunikace mezi Novou Vsí a Křtěnovicemi. Dále proběhne kontrola propustí pod touto komunikací. ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu obce k oslovení firem na zhotovení cenových nabídek na projednávané práce – vyčištění talut.

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost zhotovení zpevněné plochy pro nastupování a vystupovaní z autobusu ve směru na Sudoměřice u Tábora. Zpevněná plocha by mohla být i částečně zastřešená a vznikla by „malá autobusová zastávka“.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje vybudování zpevněné plochy na vystupování a nastupování do autobusu a zastřešení části zpevněné plochy.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 74/2023 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem smlouvy s Jihočeským krajem. Jedná se o Smlouvu o spolupráci při digitalizaci objektů DTI ve veřejném vlastnictví pro Digitalní technickou mapu Jihočeského kraje.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při digitalizaci objektů DTI ve veřejném vlastnictví pro Digitalní technickou mapu Jihočeského kraje.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 75/2023 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice informuje občany obce Nová Ves u Mladé Vožice o instalaci kamery, která bude monitorovat veřejné prostranství v osadě Nová Ves u Mladé Vožice. Kamera bude monitorovat prostor před obecním úřadem a prostor u plata s kontejnery na komunální a tříděný odpad.

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo žádost o povolení kácení stromů od p.Jelínka. P. Jelínek žádá o povolení kácení dvou kaštanů, které se nachází na pozemku p.č. 1212 v k.ú. Nová Ves. Oba dva stromy jsou suché.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje pokácení dvou stromů (kaštanů) na pozemku s p.č. 1212 v k.ú. Nová Ves.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.76/2023 bylo přijato

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež. Finanční dar bude použit na pokrytí nákladů spojených s reprezentací obce v soutěži Plamen na okresním kole konaném 7.10.2023 a na krajském kole, které se uskuteční 5.11.2023 v Trocnově.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 15 000 Kč pro SDH Horní Střítež na pokrytí nákladů spojených s reprezentací obce v soutěži Plamen.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.77/2023 bylo přijato

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnosti poskytnutí finančního daru pro paní, která bude zajišťovat občerstvení na akci setkání seniorů, které se uskuteční 11.11.2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar pro pani, která zajistí občerstvení na akci setkání seniorů, které se uskuteční 11.11.2023.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 78/2023 bylo přijato

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo balíčky pro děti k Mikuláši. Navrhovaná hodnota balíčku je 250 Kč.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje balíčky pro děti k Mikuláši v hodnotě 250 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 79/2023 bylo přijato

 

Bod 14

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o pozornosti pro seniory v hodnotě 500 Kč, která se připravuje na měsíc prosinec.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje pozornost pro seniory v hodnotě 500 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 80/2023 bylo přijato

 

Bod15

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo návrh smlouvy o zajištění zimní údržby

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje smlouvu o zajištění zimní údržby po katastru obce Nová Ves u Mladé Vožice s firmou Agrino Oldřichov

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 81/2023

 

Bod 16

Ostatní informace:

 • V sobotu 11.11.2023 se uskuteční setkání seniorů v hasičské zbrojnici v Horní Stříteži
 • Jsou dokončené přístřešky nad kontejnery – proběhlo převzetí díla
 • Proběhla instalace fotovoltaiky na střechu budovy obecního úřadu v Nové Vsi.
 • RO č 9 ze dne 31.10.2023

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:55 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 2.11.2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

 

Ověřovatelé zápisu: Kabátová Dagmar

 

 

Prchlík Josef

 

 

 

Vyvěšeno: 3.11.2023

 

 

Svěšeno: