Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 28.1.2022

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Holubová, MVDr. K. Matoušek, J. Hlavnička

Omluveni:  J. Prchlík, R. Kubec

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: J. Holubová, MVDr. K. Matoušek

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,  že je přítomno 4 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – MVDr. K. Matoušek
 2. Žádost o vyjádření k akci EG.D“1030071052, Křtěnovice, pan Šimek kabel NN“
 3. Žádost o odkup části obecního pozemku – p. Klaus
 4. Inventury majetku obce
 5. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 6. Oslovení dodavatelů na akci“ Pořízení bezdrátového rozhlasu o obci“
 7. Právní ochrana obce
 8. Údržba hřbitova – DPP p. J. Holub mladší
 9. Návrh kupní smlouvy – p.J. Prchlík
 10. Návrh kupní smlouvy – p.F. Prchlík
 11. Žádost o odkup  části obecního pozemku – p. Koliševová
 12. Pověření starosty
 13. R.O. č. 11 ze dne 27.12.2021
 14. Elektronická dražba pozemku s p.č.1171/3 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice
 15. Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby na rok 2022

 

Hlasování o programu:

4 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

Holubová J., MVDr. Matoušek K.

Hlasování o složení ověřovatelů:

4 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. MVDr. K. Matoušek, jako předseda kontrolní komise konstatoval, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo a projednalo  žádost od firmy EG.D o vyjádření k akci EG.D „1030071052, Křtěnovice, pan Šimek kabel NN.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí  s provedením ručního výkopu v zelené části vedoucí podél místní komunikace na pozemku s p.č. 712. ZO Nová Ves u Mladé Vožice nesouhlasí s provedením protlaku na pozemku s p.č. 785 z důvodu položení nového asfaltového povrchu a pověřuje starostu k dalšímu jednaní s firmou EG.D.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 4 pro

Usnesení č.1/2022 bylo přijato

 

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Klause o odkoupení části obecního pozemku v k.ú. Horní Střítež s p.č. 1434/1. P. Klaus žádá o odkup části o velikosti 130 m².

Návrh na usnesení:. Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1434/1 v k.ú. Horní Střítež

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 4 pro

Usnesení č.2/2022 bylo přijato

 

Bod 4

V řádném termínu proběhla inventarizace majetku obce. Inventární komise nepodala žádný návrh na vyřazení majetku.

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednala novou Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Směrnice bude vyvěšena na internetových stránkách obce a dále je k nahlédnutí na obecním úřadu.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 4 pro

Usnesení č.3/2022 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu obce k oslovení 3 dodavatelů na akci „ Pořízení bezdrátového rozhlasu v obci Nová Ves u Mladé Vožice“

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s nabídkou na právní ochranu pro obce. Jedná se o pojištění právní ochrany obce, za které se platí roční poplatek.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice nabídku projednalo a rozhodlo se, že v současné době nebude sjednávat pojištění právní ochrany obce.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 4 pro

Usnesení č.4/2022 bylo přijato

 

Bod 8

Na vyhlášenou pracovní pozici údržba hřbitova v Nové Vsi u Mladé Vožice se přihlásil zájemce,p. Jaroslav Holub mladší. Se zájemcem bude sepsána dohoda o provedení práce.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření dohody o provedení práce na údržbu hřbitova s p .J. Holubem mladším. Za provedenou práci bude vyplacena finanční odměna 12 000 Kč ve dvou termínech.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 4 pro

Usnesení č.5/2022 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem kupní smlouvy s p. Josefem Prchlíkem. P. J. Prchlík kupuje od obce pozemek s p.č. 478/2 o výměře 78m² v k.ú.Mutice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. J. Prchlíkem.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 4 pro

Usnesení č.6/2022 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem kupní smlouvy s p. Františkem Prchlíkem. P. F Prchlík kupuje od obce pozemek s p.č.1443/10 o výměře 61m² v k.ú. Horní Střítež.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. F. Prchlíkem.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 4 pro

Usnesení č.7/2022 bylo přijato

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Koliševové o dokup části obecního pozemku s p.č. 1434/1 v k.ú. Horní Střítež. P. Koliševová žádá o odkup části pozemku o výměře 108m².

Návrh na usnesení: Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1434/1 v k.ú. Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 4 pro

Usnesení č.8/2022 bylo přijato

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu obce, aby vstoupil do jednání s majiteli ( M. Mijatovič a N. Mijatovič) pozemku s p.č. 122 v k.ú.Horní Střítež. Obec Nová Ves u Mladé Vožice má zájem tento pozemek zakoupit.

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s R.O. č.11 ze dne 27.12.2021

 

Bod 14

Obec Nová Ves u Mladé Vožice se zúčastnila elektronické dražby pozemku s p.č.1171/3 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice. Obci Nová Ves u Mladé Vožice se pozemek nepodařilo vydražit.

Bod 15

ZO se seznámilo se Záznamem o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce na rok 2022

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:05 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 31.1.2022

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Holubová Jaroslava

 

 

MVDr. Matoušek Karel

 

Vyvěšeno: 31.1.2022

 

Svěšeno: