Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 25.11.2022

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, D. Kabátová, J. Holubová, R. Kubec, F. Spěvák

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: D. Kabátová, F. Spěvák

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Návrh rozpočtu obce
 3. Návrh střednědobého výhledu obce
 4. Zřízení spořícího účtu obce
 5. Platové ohodnocení jednotlivých členů ZO
 6. Zastřešení sběrných míst na odpad – podání dotace
 7. Dotace na opravu komunikací
 8. Plán inventur č.1/2022
 9. Smlouva o zimní údržbě komunikací
 10. Smlouva o údržbě veřejného prostranství – SDH Mutice
 11. Smlouva o údržbě veřejného prostranství – SDH Křtěnovice
 12. Smlouva o údržbě veřejného prostranství – SDH Horní Střítež
 13. Smlouva o věcném břemeni s firmou E.ON
 14. Smlouva o dílo – J. Fáček
 15. Brigádnické hodiny SDH Horní Střítež
 16. Brigádnické hodiny SDH Křtěnovice
 17. Brigádnické hodiny SDH Mutice
 18. Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2023
 19. Pozornost pro seniory k Vánocům
 20. Kácení stromu v k.ú. Křtěnovice – p. Moučka
 21. Kácení stromu v k.ú. Křtěnovice – p. Stárek
 22. Mikulášské balíčky pro děti
 23. Pozornost pro seniory k životnímu jubileu
 24. Směrnice č.02/2022 – pravidla poskytování finančního příspěvku na domácí čistírny odpadních vod
 25. Žádost od SDH Mutice o finanční dar – Čertovské rojení
 26. Žádost o finanční dar – p. Kabátová
 27. RO č.7 , RO č.8, RO č.10
 28. Ostatní informace

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kabátová, F. Spěvák

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem rozpočtu obce na rok 2023.  Předpokládané příjmy 4 683 134 Kč, předpokládané výdaje 4 756 417 Kč. Schodek ve výši 73 283 Kč, bude poskytnut z přebytku z minulých let(bankovního účtu).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2023.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 69/2022 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se střednědobým výhledem obce pro roky 2023, 2024 a 2025.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje návrh střednědobý výhled obce pro roky 2023,2024 a 2025.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 70/2022 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost zřízení spořícího účtu obce. Zastupitelé se seznámili s možnostmi zhodnocení obecních peněz ( spořící účet, kontokorent).

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení spořícího účtu obce u banky Moneta. Na spořící učet bude převedena částka 5 000 000 Kč z běžného účtu obce.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 71/2022 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo platové ohodnocení jednotlivých členů ZO. Platové ohodnocení se řídí podle nařízení vlády ČR č.318/2017.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje následující platové ohodnocení pro jednotlivé členy ZO:

 • Starosta – uvolněná funkce od 1.1.2023 -34 352  čisté mzdy
 • Místostarostka – neuvolněná funkce – 20 000 Kč hrubé mzdy
 • Předsedové výborů – neuvolněná funkce – 2 577 hrubé mzdy

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 72 /2022 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost podání žádosti o dotaci na zhotovení zastřešení sběrných míst na odpad v jednotlivých osadách obce. Žádost o dotaci se bude podávat do Operačního programu Životní prostředí. Žádost se bude podávat do 15.3.2023

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje podání žádosti na zastřešení sběrných míst na odpad do Operačního programu Životního prostředí.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 73 /2022 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnosti ohledně podání žádosti na dotaci na opravu komunikací. Dotace bude podána na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace bude použita na opravu komunikací z Nové Vsi do Křtěnovic a dál z Křtěnovic do Mutic. Realizace akce bude rozdělena do dvou částí ( 1. část v roce 2023 a 2. část v roce 2024).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt „Obnova místních komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“. Realizace projektu bude rozložena do dvou kalendářních let – 2023 a 2024.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 74/2022 bylo přijato

 

Bod 8

Starosta obce vydává Plán inventur č. 1/2022 k provedení invertarizace majetku obce. Na základě zákona č.563/91 Sb. bude invertarizace provedena od 10.12 2022 do 20.1.2023. Starosta navrhuje jako předsedu inventární komise J. Holubovou. Za členy inventární komise navrhuje starosta: D. Kabátovou, F. Spěváka, J. Prchlíka, R. Kubece, M. Matouškovou. Dále viz plán inventur (který je nedílnou součástí zápisu)

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje předsedu a členy inventární komise, která provede inventarizaci obecního majetku.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 75/2022 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo smlouvu o zajištění zimní údržby obecních komunikací s firmou Agrino.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zimní údržby obecních komunikací s firmou Agrino. Firma Agrino zajistí zimní údržbu obecních komunikací v období od 1.11.2022 do 31.3.2023. Cena za 1 hodinu provozu traktoru je 750 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 76/2022 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o údržbě veřejného prostranství, která bude uzavřena mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů Mutice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o údržbě veřejného prostranství se Sborem dobrovolných hasičů Mutice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 77/2022 bylo přijato

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o údržbě veřejného prostranství, která bude uzavřena mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů Křtěnovice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o údržbě veřejného prostranství se Sborem dobrovolných hasičů Křtěnovice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 78/2022 bylo přijato

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o údržbě veřejného prostranství, která bude uzavřena mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů Horní Střítež.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o údržbě veřejného prostranství se Sborem dobrovolných hasičů Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 79/2022 bylo přijato

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se smlouvou o věcném břemeni – přípojka Mutice Bláha. Smlouva se uzavírá s firmou E.ON Energie,a.s.. Za věcné břemeno obdrží obec Nová Ves u Mladé Vožice 2 000 Kč.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou E.ON Energie, a.s –  přípojka Mutice Bláha .

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 80/2022 bylo přijato

 

Bod 14

ZO Nová Ves u Mladé projednalo smlouvu o dílo, která se bude uzavírat s Jiřím Fáčkem na rok 2023. P. Fáček zajišťuje pro obec různé práce (oprava veřejného osvětlení, výškové práce, strojní sečení, zemní práce, atd.).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Jiřím Fáčkem na rok 2023.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 81/2022 bylo přijato

 

Bod 15

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Horní Střítež sepsané brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Horní Střítež finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 1009 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 20 180 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu 7 pro

Usnesení č. 82/2022 bylo přijato

 

Bod 16

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Křtěnovice sepsané brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Křtěnovice finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 456 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 9 120 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu 7 pro

Usnesení č. 83/2022 bylo přijato

 

Bod 17

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Mutice sepsané brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Mutice finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 1045 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 20 900 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu 7 pro

Usnesení č. 84/2022 bylo přijato

 

Bod 18

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnosti podat žádost na Program obnovy venkova Jihočeského kraje. Plánovanou akcí, na kterou se žádost bude podávat, jsou Stavební opravy a vybílení kapličky v Horní Stříteži. Výzva podávat žádosti do Programu obnovy venkova by měla být vyhlášena v lednu 2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje podání žádosti na Program obnovy venkova Jihočeského kraje. Plánovanou akcí, na kterou se žádost podá, jsou Stavební opravy a vybílení kapličky v Horní Stříteži

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 85/2022 bylo přijato

 

Bod 19

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o pozornosti pro seniory v hodnotě 500 Kč, která se připravuje na měsíc prosinec.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje pozornost pro seniory v hodnotě 500 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 86/2022 bylo přijato

 

Bod 20

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o kácení stromu od p. J. Moučky. P. Moučka žádá o možnost pokácet buk na pozemku s parcelním číslem 615 v k.ú. Křtěnovice. Tento strom stojí v místě po kterém povede nová obecní cesta, která by měla být realizována v rámci Pozemkových úprav katastrálních území Křtěnovice a Rašovice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje kácení buku na pozemku s p.č.615 v k. ú. Křtěnovice. Pan Moučka provede kácení na vlastní náklady a v období vegetačního klidu.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 87/2022 bylo přijato

 

Bod 21

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o kácení stromu od p. Stárka. P. Stárek žádá o možnost pokácet břízu na pozemku s číslem 559/1 v k.ú. Křtěnovice. Bříza je rozdvojená a naklání se nad obecní silnící v obci. Je zde možnost pádu na silnici a přilehlou nemovitost žadatele.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje kácení břízy na pozemku s p.č. 559/1 v k.ú. Křtěnovice. P. Stárek provede kácení na vlastní náklady a v období vegetačního klidu.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 88/2022 bylo přijato

 

Bod 22

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo balíčky pro děti k Mikuláši. Navrhovaná hodnota balíčku je 250 Kč.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje balíčky pro děti k Mikuláši v hodnotě 250 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 89/2022 bylo přijato

 

Bod 23

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnosti obdarovat seniory k jejich životnímu jubileu.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje pozornost pro seniory k jejich životnímu jubileu. Pozornost se bude dávat osobám od 65 let. Do věku 75 let se bude pozornost darovat jednou za 5 let a od věku 75 let se bude pozornost darovat každý rok. Pozorností bude dárkový koš v hodnotě 500 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 90/2022 bylo přijato

 

Bod 24

ZO Nová Ves u Mladé Vožic jednalo o možnosti obecního příspěvku na zřízení domácí čističky odpadních vod. Proplácení tohoto příspěvku se bude řídit podle Směrnice č.02/2022 Pravidla poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje Směrnici č.02/2022 pravidla poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Nová Ves u Mladé Vožice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 91/2022 bylo přijato

 

Bod 25

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od SDH Mutice o finanční dar na uspořádání Čertovského rojení, které se bude konat v sobotu 3.12.2022.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar pro SDH Mutice ve výši 5 000 Kč na uspořádání Čertovského rojení.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 92/2022 bylo přijato

 

Bod 26

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od p. Kabátové. P. Kabátová žádá o finanční dar pro svoji dceru Veroniku.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar na rok 2023 pro dceru p. Kabátové ve výši 20 000 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 93/2022 bylo přijato

 

Bod 27

Starosta obce seznámil ZO s RO č. 7 ze dne 26.8.2022, s RO č.8 ze dne 13.9.2022 a s RO č.9 ze dne 15.10.2022

 

Bod 28

Ostatní informace:

 • Bude provedena oprava hasičské stříkačky SDH Křtěnovice.
 • Proběhlo vyúčtování dotace podané v rámci POV Jihočeského kraje – Bezdrátový rozhlas. Vyúčtování proběhlo v pořádku. Na konci listopadu 2022 a nebo na začátku prosince 2022 dojde ještě k doladění slyšitelnosti bezdrátového rozhlasu.
 • Dne 8.12.2022 od 8:00 do 15:00 bude přerušena dodávka elektrické energie v osadě Nová Ves. Bližší informace jsou zveřejněny na nástěnce v osadě Nová Ves a na

internetových stránkách obce

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:20 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne  1.12.2022

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kabátová Dagmar

 

 

Spěvák František

 

Vyvěšeno: 5.11.2022

 

Svěšeno: