Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 1.4.2022

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, MVDr. K. Matoušek, R. Kubec, J. Hlavnička, J.                     Holubová

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: J. Hlavnička, MVDr. K. Matoušek

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,  že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – MVDr. K. Matoušek
 2. Žádost od p. Borkovce – vyjádření k uvažované stavbě
 3. Vybudování kanalizace v Nové Vsi u Mladé Vožice
 4. Směná smlouva s p. Touškem
 5. Kupní smlouva – p. Doležalová, p. Hain
 6. Kupní smlouva – p. M. Eichinger
 7. Kupní smlouva – p. Babor
 8. Dodatek ke smlouvě s firmou QTR22 group s.r.o
 9. Žádost o vyjádření k existenci sítí NN v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice – p. Velíšek
 10. Jednání s p. Velíškem ohledně části jeho pozemku
 11. Svoz nebezpečného odpadu
 12. Kupní smlouva – p. Černý
 13. Výsledek hodnocení nabídek, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova  komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“
 14. Smlouva o dílo s vybranou firmou na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“
 15. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavebné práce „Obnova komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“
 16. Vyhlášení Záměru prodeje části pozemků v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

Hlavnička J., MVDr. Matoušek K.

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. MVDr. K. Matoušek, jako předseda kontrolní komise konstatoval, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. T. Borkovce o vyjádření k uvažované stavbě – Změna stavby č.p. 5 v Křtěnovicích. Veškeré plánované změny budou probíhat na pozemku p. Borkovce a nebudou nijak zasahovat do obecních pozemků.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí s uvažovanou stavbou- Změna stavby č.p. 5 v Křtěnovicích.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 18/2022 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s rozpočty na zhotovení kanalizace v osadě Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vybralo nabídku od p. Jiřího Fáčka s cenou 144 800 Kč bez DPH. Vybudování kanalizace proběhne v měsíci dubnu 2022.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 19/2022 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se směnou smlouvou s p. Touškem. Obec při směně získá do vlastnictví pozemek s p.č. 1205/4 o výměře 10 m²(ostatní plocha-ostatní komunikace) a p. Toušek získá do vlastnictví pozemek 1167/3 o výměře 131 m²(ostatní plocha – jiná plocha), oba pozemky jsou v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření směné smlouvy s p. Touškem. Obec při směně získá do vlastnictví pozemek s p.č. 1205/4 o výměře 10 m²(ostatní plocha-ostatní komunikace) a p. Toušek získá do vlastnictví pozemek 1167/3 o výměře 131 m²(ostatní plocha – jiná plocha), oba pozemky jsou v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice. P. Toušek bude doplácet rozdíl směňujících pozemků, který činí 121 m² – 6050 Kč. Cena za 1 m² je 50 Kč. Doplatek bude vyrovnán po zápisu do katastru nemovitostí.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 20/2022 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s kupní smlouvou s p. Doležalovou a p. Hainem.

Obec prodá p Doležalové a p Hainovi pozemek p.č. 1167/4( ostatní plocha- jiná plocha) o výměře 29 m² v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice. Cena za prodávaný pozemek je 1450 Kč( tj. 50 Kč za 1 m²).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. Doležalovou a p. Hainem.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 21/2022 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s kupní smlouvou s p. M Eichingerem. Obec prodává p. M. Eichingerovi pozemek s p.č. 1167/5 ( ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 4 m² v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice. Cena za pozemek je 200 Kč( tj 50 Kč za 1 m²).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. M. Eichingerem.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 22/2022 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s kupní smlouvou s p. Baborem. P. Babor kupuje pozemek p.č. 1451/2 ( ostatní plocha) o výměře 122 m² v k.ú. Horní Střítež. Cena za pozemek je 6100 Kč (tj. 50 Kč za 1 m²).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. Baborem.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 23/2022 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo dodatek ke smlouvě s Firmou QTR22 group s.r.o. Dodatek se týká změny ceníku za sběr, odvoz a likvidaci bioodpadu. Tento ceník je platný pro rok 2022.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje dodatek ke smlouvě (týkající se navýšení ceny za poskytované služby týkající se biiodpadu) s firmou QTR22 group s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 24/2022 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o vyjádření k existenci sítí NN v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice pro p. Velíška. Jedná se o připojení nového odběrného místa v osadě Nová Ves, připojení dvou kabelů HDV a rekonstrukci stávajícího odběrného místa. Stavbu bude provádět firma Mašek- Elektro s.r.o pro firmu EGD a.s.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí s provedením plánovaných prací ohledně připojení dvou kabelů HDV a rekonstrukcí stávajícího odběrného místa. Práce budou zahrnovat dva řízené protlaky a ruční provedení výkopu.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 25/2022 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice vstoupí do jednání s p. Velíškem ohledně části pozemku 1077/1, která sousedí s obecním pozemkem u obecního úřadu a s budovou obecního úřadu.

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice oznamuje, že dne 23.5.2022 proběhne svoz nebezpečného odpadu. Svozové místo, na které bude přistaven kontejner na nebezpečný odpad, bude v Nové Vsi u plata s velkoobjemovými kontejnery. Bližší informace budou zveřejněny na nástěnkách v jednotlivých osadách a na internetových stránkách obce.

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s kupní smlouvou s p. Černým. P. Černý kupuje od obce pozemek s p.č. 1434/22 o výměře 140 m²(ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Horní Střítež. Pozemek se prodává za cenu 7 000 Kč (tj. 50 Kč za 1 m²)

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. Černým.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.26/2022 bylo přijato

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s výsledkem hodnocení nabídek, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“, a to na základě „ Protokolu z jednání hodnotící komise – posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek“

Oslovené firmy a jejich cenové nabídky:

1 místo : Vialit Soběslav : 5 610 076,25 Kč bez DPH

2 místo : Swietelski Č.B. : 5 838 067,63 Kč bez DPH

3 místo : Dřevotvar Chýnov : 5 850 703,52 bez DPH

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vzalo na vědomí výsledek hodnocení nabídek, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava veřejných komunikací Křtěnovice“, a to na základě „ Protokolu z jednání hodnotící komise – posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek“.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 27/2022 bylo přijato

 

Bod 14

ZO Nová ves u Mladé Vožice projednalo znění Smlouvy o dílo na veřejnou zákazku malého rozsahu na stavební práce „ Obnova komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“ s firmou Vialit Soběslav s.r.o..

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schválilo Smlouvu o dílo na veřejnou zákazku malého rozsahu na stavební práce „ Obnova komunikací  Nová Ves u Mladé Vožice“ s firmou Vialit Soběslav s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu : 7 pro

Usnesení : 28/2022 bylo přijato

 

 

Bod 15

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavebné práce „ Obnova komunikací Nová Ves u Mladá Vožice“

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice rozhodlo o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavebné práce „ Obnova komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“ uchazeči Vialit Soběslav, s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 29/2022 bylo přijato

 

Bod 16

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo Záměr prodeje části pozemků p.č.1051/2 a 1181/1 vše v k.ú. NováVes u Mladé Vožice v celkové výměře 199m2.

Návrh na usnesení : ZO Nová Vožice schválilo vyhlášení Záměru prodeje části pozemků p.č. 1051/2 a 1181/1 v k.ú . Nová Ves u Mladé Vožice

Protinávrhy : ne

Hlasování o návrhu : 7 pro

Usnesení : 30/2022 bylo přijato

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:15 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne  5.4.2022

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Hlavnička Jiří

 

 

MVDr. Matoušek Karel

 

Vyvěšeno:  7.4.2022

Svěšeno  :