Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 29.5.2020

Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: J. Holubová, M. Matoušková, J. Hlavnička, R. Kubec, MVDr. Matoušek

Omluven: J. Prchlík

Hosté: Vondráček J., Vondráček P.

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: J. Hlavnička, MVDr. K. Matoušek

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – MVDr. K. Matoušek

 2. Žádost od F. Spěváka o vybudování přístupové cesty k pozemku

 3. Žádost o dotaci na akci Oprava veřejných komunikací Křtěnovice

 4. Záměr prodat část obecního pozemku v k.ú. Horní Střítež

 5. Žádost o společném užívání studny od QRT22 grup s.r.o.

 6. Oprava dešťové kanalizace v Horní Stříteži

 7. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Mutice

 8. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

 9. RO č.2 ze dne 16.3.2020 a RO č 3 ze dne 20.4.2020

 10. Žádost o dotaci z POV – veřejné osvětlení

 11. Dotace na těžbu – kůrovec

 12. Výstavba sociálního zařízení na odpočinkové zóně v Nové Vsi u Mladé Vožice

 13. Různé

Hlasování o programu:

6 pro

Program byl schválen.

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

J. Hlavnička, MVDr. K. Matoušek

Hlasování o složení ověřovatelů: 6 pro

Návrh byl přijat

Program:

Bod 1

P. MVDr. K. Matoušek, jako předseda kontrolní komise konstatoval, že usnesení ZO je plněno

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od F. Spěváka o vybudování přístupové cesty k pozemku s p.č.12(majitel František Spěvák). Cesta bude navazovat na obecní pozemek p.č.466/4 a pokračovat přes obecní pozemek p.č.466/2 a vyústí na pozemku s p.č. 12. Cesta nebude zasahovat do vozovky na obecním pozemku 466/4. Na pozemku p.č. 466/2 budou provedeny drobné terénní úpravy.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje žádost F. Spěváka o vybudování přístupové cesty přes obecní pozemek p.č.466/2. Cestu a potřebné terénní úpravy bude dělat p. Spěvák na vlastní náklady.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.26/2020 bylo přijato

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s rozhodnutím ohledně podané žádosti o dotaci na akci Oprava veřejných komunikací Křtěnovice. Žádosti o dotaci byla zamítnuta. ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo další možnosti podání žádosti o dotaci na Oprava veřejných komunikací Křtěnovice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice podá novou žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Pravděpodobný termín podání žádosti je podzim 2020.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č.27/2020 bylo přijato

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo a projednalo žádost od p. Růžičkové o odkup části obecního pozemku v k.ú. Horní Střítež.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr prodat část obecného pozemku o výměře 74m³(dle geometrického plánu) z obecního pozemku s p.č. 1443/5 v k.ú. Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.28/2020 bylo přijato

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od firmy QRT22 group s.r.o týkající se možnosti společného užívání studny v osadě Horní Střítež. Studna je majetkem obce, ale nachází se na pozemku, který patří firmě QRT22 group s.r.o.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o společném užíváním studny na pozemku s p.č. 288/3 v k.ú. Horní Sřítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.29/2020 bylo přijato

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnosti opravy dešťové kanalizace v osadě Horní Střítež. V některých místech je kanalizace propadlá.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje opravu dešťové kanalizace v osadě Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu:6 pro

Usnesení č.30/2020 bylo přijato

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. Mutice po rekonstrukci Nízkého napětí. Smlouva bude uzavřena s firmou E-on. Jednorázová výše náhrady za zřízení věcného břemene je 20 160 Kč bez DPH.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. Mutice s firmou E-on.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.31/2020 bylo přijato

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2019. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 je vyvěšen i na nástěnkách v jednotlivých osadách a na internetových stránkách obce.

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s Rozpočtovým opatřením č. 2 ze dne 16.3.2020 a s Rozpočtovým opatřením č 3 ze dne 20.4.2020.

Bod 10

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s výsledkem dotace na opravu veřejného osvětlení po zbývajících místních částí obce Nová Ves u Mladé Vožice, Horní Střítež a Křtěnovice z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Dotace byla přiznána ve výši 190 000 Kč.

Bod 11

Starosta seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s výsledkem žádosti o dotaci na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v obecních lesích. Dotace byla schválena Krajským úřadem Jihočeského kraje za období od 1.10 2017 – 31.12.2018 ve výši 165 496 Kč.

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřilo starostu obce o zahájení řízeni cennových nabídek na výstavbu sociálního zařízení na odpočinkové zóně v Nové Vsi u Mladé Vožice

Bod 13

Ostatní informace:

 • Proběhla revize herních prvků na dětském hřišti v osadě Nová Ves

 • Od 1.6.2020 jsou spuštěny nové webové stránky obce

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:35 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 3.6.2020

Zapsala: Matoušková Marie

Starosta: Křiklán Josef

Místostarosta: Holubová Jaroslava

Ověřovatelé zápisu: Hlavnička Jiří

MVDr. Matoušek Karel

Vyvěšeno:6.6.2020

Svěšeno: