Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 27.1.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, F. Spěvák, D. Kabátová, J. Holubová

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: F. Spěvák, D. Kabátová

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Žádost o připojení sjezdu na obecní komunikaci
 3. Inventury majetku obce
 4. Žádost o příspěvek na dČOV – p. Brandysová
 5. Žádost o příspěvek na dČOV – p. Kukla
 6. Žádost od občanů Nové Vsi o opravení můstku
 7. Rozpočtové opatření č.1/2023 ze dne 27.1.2023
 8. Smlouva o zřízení služebnosti
 9. Obecní rozhlas – přidání bezdrátových hlásičů
 10. Žádost od Centra Lada

 

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Spěvák, D. Kabátová

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo žádost od p. T. Borkovce o připojení sjezdu v rámci akce „ Sádky Křtěnovice“ na místní komunikaci v osadě Křtěnovice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí s připojením sjezdu na místní komunikaci v rámci akce „ Sádka Křtěnovice“ na pozemcích parc. č. 365/1, 365/2,365/3 v k.ú. Křtěnovice. Souhlas s připojením sjezdů se uděluje pod podmínkou, že pokud dojde k poškození asfaltu či jinému poškození místní komunikace,nebo jejího okolí, sjedná p. Borkovec nápravu na vlastní náklady.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 1/2023 bylo přijato

 

Bod3

V řádném termínu proběhla inventarizace majetku obce. Inventární komise nepodala žádný návrh na vyřazení majetku.

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Brandysové o obecní finanční příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod. Žádost splňuje podmínky Směrnice č.02/2022 Pravidla poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč pro p. Brandysovou. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Směrnice č.2/2022 pro pí. Brandysovou.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.2/2023 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Kukly o obecní finanční příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod. Žádost splňuje podmínky Směrnice č.02/2022 Pravidla poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč pro p. Kuklu. ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Směrnice č.2/2022 pro p. Kuklu.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.3/2023 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo žádost od občanů Nové Vsi o opravení můstku přes potok v blízkosti pomníku v Nové Vsi.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí s opravením můstku přes potok v blízkosti pomníku v osadě Nová Ves.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 4/2023 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé se seznámilo s rozpočtovým opatřením č.1/2023 ze dne 27.1.2023

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2023 ze dne 27.1.2023

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 5/2023 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se Smlouvou o zřízení služebnosti kanalizace v Nové Vsi na parc.č. 1167/1.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti kanalizace v Nové Vsi na parc.č.1167/1.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 6/2023 bylo přijato

 

Bod 9

Starosta obce seznámil členy ZO Nová Ves u Mladé Vožice s výsledky kontroly funkčnosti obecního bezdrátového rozhlasu. Na některých místech obce je horší slyšitelnost vysílání. Z toho důvodu je potřeba přidat další bezdrátové hlásiče do osady Horní Střítež a do osady Nová Ves.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje přidání dalších bezdrátových hlásičů do osady Horní Střítež a do osady Nová Ves.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 7/2023 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od Centra Lada Pacov, které je občanským sdružením pro pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice zamítá žádost o finanční dar od Centra Lada.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 8/2023 bylo přijato

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:40 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 31.1.2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Spěvák František

 

 

Kabátová Dagmar

 

Vyvěšeno: 3.2.2023

 

Svěšeno: