Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 25.3.2024

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, D. Kabátová, J. Holubová, F. Spěvák

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: F. Spěvák, D. Kabátová

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Cenové nabídky na čištění talut
 3. Záměr prodeje části pozemku v k.ú. Horní Střítež
 4. Cenové nabídky na opravu kapličky v Horní Stříteži
 5. Spisový a skartační řád obce
 6. Opravy obecní komunikace Nová Ves –Křtěnovice- Mutice
 7. Záměr pronájmu obecního pozemku v k.ú. Křtěnovice
 8. Minimální počet členů volební komise – Volby do Evropského parlamentu
 9. Oslovení firem na dodání cenových nabídek – Oprava kulturního domu a hasičárny v Nové Vsi u Mladé Vožice
 10. Přerušení dodávky elektrického proudu
 11. Žádost o finanční dar od p. Hlavničkové
 12. Dodatek ke smlouvě FVE
 13. Žádost o finanční dar od SDH Nová Ves
 14. Žádost o finanční od SDH Horní Střítež
 15. Rozpočtové opatření č.1
 16. Ostatní informace

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Spěvák, D. Kabátová

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s cenovými nabídkami na provedení prací – čištění talut a seškrab krajnic z Nové Vsi u Mladé Vožice do Křtěnovic. Cenové nabídky dodaly tyto firmy:

 • Jiří Fáček – 267 894 Kč s DPH
 • Vialit Soběslav spol. s.r.o – 301 328,72 Kč s DPH
 • QTR22 group s.r.o. – 250 470 Kč s DPH

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vybírá na zhotovení prací, čištění talut a seškrab krajnic, firmu QTR22 group s.r.o. Práce budou dokončeny do 30.4.2024.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.9 /2024 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Němcové o odkup části pozemku s p.č. 1434/1 o výměře 46,26m² v k.ú. Horní Střítež, který je v majetku obce. Přes tuto část obecního pozemku vede vjezd do stodoly p. Němcové.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr odkupu části obecního pozemku 1434/1 o výměře 46,26 m² v k.ú. Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 10/2024 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s cenovými nabídkami na opravu kapličky v Horní Stříteži. Cenové nabídky dodaly následující firmy:

 • Stavební firma Ing. Kášek – 285 710 Kč s DPH
 • STAVO-H CZ,s.r.o. – 307 104 Kč s DPH
 • Stavební firma Radek Bouška – 297 342 Kč s DPH

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje Stavební firmu Ing. Káška na provedení opravy kapličky v Horní Stříteži.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 11/2024 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s novým spisovým a skartačním řádem obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje nový spisový a skartační řád obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Protinávrhy:ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.12/2024 bylo přijato

 

Bod 6

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s předpokládaným termínem realizace opravy obecní komunikace Nová Ves- Křtěnovice – Mutice. Předpokládaný termín realizace oprav obecní komunikace je 5/2024. Uzavírky jednotlivých komunikací budou včas oznámeny.

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s žádostí o pronájem obecního pozemku s p.č. 611 v k.ú. Křtěnovice. O pronájem pozemku žádá p. Moučka.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr pronájmu pozemku s p.č. 611 v k.ú. Křtěnovice o výměře 395m², ostatní plocha.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 13/2024 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o minimálním počtu členů volební komise Voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou 7.6.-8.6.2024.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice ustanovuje minimální počet členů volební komise při Volbách do Evropského parlamentu na 5 členů.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.14/2024 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o oslovení firem na zpracování cenových nabídek na zhotovení oprav kulturního domu a hasičárny v Nové Vsi.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje oslovení těchto firem na dodání cenových nabídek na zhotovení oprav kulturního domu a hasičárny v Nové Vsi.

 • Radek Bouška, Chotoviny
 • Stav Styl CZ, Prudice
 • Procházka Borotínská s.r.o., Borotín

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.15/2024 bylo přijato

 

Bod 10

Dne 10.4.2024 bude přerušena dodávka elektrického proudu od 11:30 do 15:00 v celé Horní Stříteži.

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s žádostí o finanční dar od p. Hlavničkové na uspořádání velikonočního tvoření, které se uskuteční 23.3.2024

Návrh na usnesení:ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar pro p. Hlavničkovou ve výši 5 000 Kč na uspořádání velikonočního tvoření. Peníze budou použity na náklady spojené s tvořením a drobné občerstvení.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.16/2024 bylo přijato

 

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo ze zněním dodatku smlouvu o dílo k FVE s firmou MandyGold s.r.o. dle návrhu změny ZL1.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves schvaluje znění smlouvy s firmou MandyGold s.r.o. na FVE, dle návrhu změny smlouvy ZL1.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.17/2024 bylo přijato

 

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo žádost od SDH Nová Ves o finanční dar na uspořádání hasičské okrskové soutěže. Žádost za SDH Nová Ves podává p. Kukla.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Nová Ves na uspořádání hasičské okrskové soutěže.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.18/2024 bylo přijato

 

Bod 14

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež. Finanční dar bude použit na účast a reprezentaci v soutěži mladých hasičů na MČR ve Vlašimi 6.4.-7.4.2024.

Návrh usnesení:ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finančí dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Horní Střitež.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 6 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.19/2024 bylo přijato

 

Bod 15

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s rozpočtovým opatřením č.1 ze dne 15.2.2024

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje rozpočtové opatření č.1 ze dne 15.2.2024

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.20/2024 bylo přijato

 

Bod 16

Ostatní informace:

 • Bylo provedeno vysypání hrází u rybníků na návsi v Muticích
 • Bylo ukončeno řešení přestupku o zřízení černé skládky na pozemku s p.č. 745 a 746 v k.ú. Křtěnovice. Řešení přestupku proběhlo ve spolupráci s Odborem životního prostředí v Táboře

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:15 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 27.3.2024

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Spěvák František

 

 

Kabátová Dagmar

 

Vyvěšeno: 28.03.2024

Svěšeno: