Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 19.12.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, D. Kabátová, J. Holubová, F. Spěvák

Omluveni: R. Kubec

Host: L. Křemenová

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: D. Kabátová, J. Prchlík

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
  2. Rozpočet obce na rok 2024
  3. Střednědobý výhledu obce na rok 2024
  4. Pozornost pro seniory k Vánocům
  5. Rámcová smlouva s firmou B&B advertising s.r.o
  6. Oznámení přestupku

 

Hlasování o programu:

6 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

  1. Kabátová, J. Prchlík

Hlasování o složení ověřovatelů:

6 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

  1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo rozpočet obce na rok 2024. K návrhu rozpočtu na rok 2024 nebyly vzneseny žádné námitky.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje rozpočet na rok 2024.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 105/2023 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se střednědobým výhledem obce pro roky 2024, 2025 a 2026.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje střednědobý výhled obce pro roky 2024,2025 a 2026.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 106/2023 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo od jakého věku, bude seniorům darována pozornost k Vánocům. Navrhovaný věk u žen je 60 let a navrhovaný věk u mužů je 63 let.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje, že od 1.1.2024 bude  darována pozornosti pro seniory k Vánocům ženám, které dovrší 60 let, a mužům, kteří dovrší 63 let  v daném roce.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 107/2023 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem Rámcové smlouvy o spolupráci s firmou B&B media advertising s.r.o. Firma B&B media advertising s.r.o. bude zajišťovat služby v oblasti IT (technické poradenství a konzultační služby zejména v oblastech bezpečnosti infrastruktury, softwarového a hardwarového vybavení, a další služby).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci s firmou B&B advertising s.r.o. na rok 2024

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 108/2023 bylo přijato

 

Bod 6

Starosta obce informoval ZO Nová Ves u Mladé Vožice o oznámení přestupku o zřízení černé skládky.  Přestupek byl spáchán neznámým přestupcem na pozemku s p.č. 745 a 746 v k.ú. Křtěnovice. Neznámy přestupce vyvezl a vysypal na polní cestu starou střešní krytinu- z fragmentů je patrné, že jde o vlnolam vyrobený z eternitových šablon. ZO Nová Ves u Mladé Vožice bude přestupek řešit pod dohledem Odboru životního prostředí v Táboře.

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:10 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 20.12.2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kabátová Dagmar

 

 

Prchlík Josef

 

Vyvěšeno: 21.12.2023

Svěšeno: