Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 17.12.2020

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, J. Holubová, J. Hlavnička, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík, R. Kubec

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,  že je přítomno 7 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – MVDr. K. Matoušek
 2. Rozpočet na rok 2021
 3. Střednědobý výhled na rok 2021,2022,2023
 4. Brigádnické hodiny od SDH Nová Ves
 5. Brigádnické hodiny od SDH Mutice
 6. Brigádnické hodiny od SDH Horní Střítež
 7. Brigádnické hodiny od SDH Křtěnovice
 8. Jednání o koupi pozemku
 9. Žádost od Diakonie Rolnička
 10. Žádost od p. Kabátové
 11. Změna termínu svozu odpadu
 12. Rozpočtové opatření č.12 ze dne 17.12.2020

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

Prchlík J., Kubec R.

Hlasování o složení ověřovatelů: 7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. MVDr. K. Matoušek, jako předseda kontrolní komise konstatoval, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo rozpočet obce na rok 2021. K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje rozpočet obce na rok 2021 bez výhrad.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.88/2020 bylo přijato

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021,2022,2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021,2022 a 2023 bez výhrad.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.89/2020 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Nová Ves sepsané brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Nová Ves finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 500 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 10 000 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu 7 pro

Usnesení č.90/2020 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Mutice sepsané brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Mutice finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 845 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 16 900 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu 7 pro

Usnesení č.91/2020 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Horní Střítež sepsané brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Horní Střítež finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 874 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 17 480 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu 7 pro

Usnesení č.92/2020 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Křtěnovice sepsané brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Křtěnovice finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 225 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 4 500 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu 7 pro

Usnesení č.93/2020 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost odkoupení pozemku od p. Touška. Jedná se o pozemek s p.č. 1205 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice. ZO Nová Ves u Mladé Vožice vstoupí do jednání s p. Touškem.

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od Diakonie Rolnička o finanční příspěvek na její služby, které poskytuje svým klientům.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar na rok 2021 pro Diakonii Rolnička ve výši 10 000 Kč na komplexní služby její činnosti.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.94/2020 bylo přijato

 

Bod10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od p. Kabátové. P. Kabátová žádá o finanční dar pro svoji dceru Veroniku.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar na rok 2021 pro dceru p. Kabátové ve výši 20 000 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.95/2020 bylo přijato

 

Bod 11

UPOZORNĚNÍ: Změna termínu svozu komunálního odpadu ze středy 23.12.2020 na úterý 22.12.2020.

 

Bod 12

Starosta obce seznámil ZO s Rozpočtovým opatřením č.12 ze dne 17.12.2020

 

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:30 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 18.12.2020

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Prchlík Josef, Kubec Rostislav

 

Vyvěšeno: 18.12.2020

 

Svěšeno: