Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 29.4.2024

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, D. Kabátová, J. Holubová, F. Spěvák

Omluveni: R. Kubec

Host: Sloup D.

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: D. Kabátová, J. Prchlík

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Nájemní smlouva – p. Moučka
 3. Zpráva z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
 4. Výběr nejvýhodnější nabídky na akci“ Oprava kulturního domu a hasičárny“
 5. Oznámení o výběru zhotovitele akce „ Oprava kulturního domu a hasičárny“
 6. Smlouva o dílo s firmou STAV STYL CZ s.r.o
 7. Smlouva o dílo se Stavební firmou Ing. Káška
 8. Směnná smlouva – p. Hořejší
 9. Ustanovení volební komise
 10. Ostatní informace
 11. RO č.2 ze dne 26.3.2024
 12. RO č. 3 zs dne 26.3.2024

 

 

Hlasování o programu:

6 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kabátová, J. Prchlík

Hlasování o složení ověřovatelů:

6 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním  smlouvy o nájmu pozemku, která bude uzavřena s p. Moučkou. Jedná se o nájem obecního pozemku s p.č. 611 v k.ú. Křtěnovice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření nájemní smlouvy s p. Moučkou, ohledně nájmu pozemku p.č. 611 v k.ú. Křtěnovice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.21 /2024 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zprávou z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zhotovení „ Oprava kulturního domu a hasičárny“ v Nové Vsi.  Výběrová komise ve zprávě doporučuje zastupitelstvu obce vybrat firmu STAV STYL CZs.r.o., která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje Zprávu z výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení „ Opravy kulturního domu a hasičárny v Nové Vsi“

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro,

Usnesení č. 22/2024 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice na základě zprávy z výběrového řízení projednalo možnost zadat zhotovení „ Opravy kulturního domu a hasičárny“ v Nové Vsi firmě STAV STYL CZ s.r.o, která podala nejnižší cenovou nabídku na zhotovení díla.

Přehled podaných cenových nabídek:

 • STAV STYL CZ s.r.o. – 421 862 Kč bez DPH
 • Radek Bouška – 435 924 Kč bez DPH
 • Miroslav Procházka – 460 750 Kč bez DPH

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice na základě zprávy z výběrového řízení vybírá a schvaluje finanční nabídku firmy STAV STYL CZ s.r.o. jako nejnižší a  nejvýhodnější.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 23/2024 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo oznámení o výběru zhotovitele akce „ Oprava kulturního domu a hasičárny“ v Nové Vsi

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje oznámení o výběru zhotovitele akce „ Oprava kulturního domu a hasičárny“ v Nové Vsi. Zhotovitelem bude firma STAV STYL CZ s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro,

Usnesení č. 24/2024 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o dílo, která bude uzavřena s firmou STAV STYL CZ s.r.o., ohledně díla „Oprava kulturního domu a hasičárny“ v Nové Vsi.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo s firmou STAV STYL CZ s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 25/2024 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o dílo, která bude uzavřena se Stavební firmou Ing. Káška, ohledně díla „Oprava kapličky“ v Horní Stříteži.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření smlouvy o dílo se Stavební firmou Ing. Káška.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 26/2024 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se směnou smlouvou s p. Hořejším. Obec při směně získá do vlastnictví pozemek s p.č. 113/2 o výměře 196 m²(trvalý travní porost) a p. Hořejší získá do vlastnictví pozemek 1448/2 o výměře 196 m²(ostatní plocha – jiná plocha), oba pozemky jsou v k.ú. Horní Střítež.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření směné smlouvy s p. Hořejším. Obec při směně získá do vlastnictví pozemek s p.č. 113/2 o výměře 196 m²(trvalý travní porost) a p. Hořejší získá do vlastnictví pozemek 1448/2 o výměře 196 m²(ostatní plocha – jiná plocha), oba pozemky jsou v k.ú. Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č.27/2024 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice ustanovuje členy volební komise, pro Volby do Evropského parlamentu, které se budou konat 7.6.2024 a 8.6.2024. Návrh na členy komise: I. Brandysová, P. Kubecová, M. Vaculíková, Z. Zemanová, M. Prchlíková, B. Baarová, A. Kučerová.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje jako členy volební komise pro Volby do Evropského parlamentu I. Brandysovou, P. Kubecovou, M. Vaculíkovou, Z. Zemanovou, M. Prchlíkovou, B. Baarovou, A. Kučerovou.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č.28/2024 bylo přijato

 

Bod 10

Ostatní informace:

 • Starosta seznámil členy ZO Nová Ves u Mladé Vožice s výsledky přezkoumání hospodaření obce. Výsledky kontroly budou zveřejněny na internetových stránkách obce.
 • Na odpočinkovou zónu v Nové Vsi budou zakoupeny 2 lavičky a jeden kolostav
 • Dne 21.6.2024 bude svoz nebezpečného odpadu. Bližší informace budou zveřejněny na nástěnkách v jednotlivých osadách obce.
 • Sloup seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s možnostmi ohledně placení poplatku za svoz komunálního odpadu.

 

Bod 11

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s RO č. 2 ze dne 26.3.2024

 

Bod 12

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves s RO č. 3 ze dne 26.3.2024.

Návrh na usnesení : ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje RO č.3 ze dne 26.3.2024.

Protinávrhy : ne

Hlasování o usnesení : 6 pro

Usnesení č. 29/2024 bylo přijato

 

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:30 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 2.5.2024

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kabátová Dagmar

 

 

Prchlík Josef

 

Vyvěšeno: 3.5.2024

Svěšeno: