Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 15.9.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, D. Kabátová, J. Holubová, F. Spěvák

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: R. Kubec, Spěvák Fr.

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

  1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
  2. Žádost OÚ o pořízení změny ÚP
  3. Výběr zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem změny ÚP

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

  1. Kubec, Spěvák Fr.

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

 

Bod 1

  1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolního komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

 

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s žádostí obce Nová Ves u Mladé Vožice, Městskému úřadu Tábor o pořízení změny č.1 územního plánu Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh usnesení:

ZO Nová Ves u

Mladé Vožice schvaluje žádost obce Nová Ves u Mladé Vožice, Městskému úřadu Tábor o pořízení změny č.1 územního plánu Nová Ves u Mladé Vožice.

Protinávrhy : ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 69/2023

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice navrhlo starostu obce p. Josefa Křiklána jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánování během pořizovací změny č.1 územního plánu Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje starostu obce p. Josefa Křiklána dle § 6odst. 5 písm. f) stavebního zákona, jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánování během pořizovací změny č.1 územního plánu Nová Ves u Mladé Vožice.

Protinávrhy : ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 70/2023

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.00 hod

Zápis ze zasedání byl zhotoven 18.9.2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kubec R.

 

 

Spěvák Fr.

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19.9..2023

 

Svěšeno   :