Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 3.3.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, F. Spěvák, D. Kabátová, J. Holubová

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: D. Kabátová, R. Kubec

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Žádost o odkup pozemku – p. Holub
 3. Žádost o odkup pozemku – p. Kabát
 4. Ustanovení výběrové komise
 5. Oslovení firem na zhotovení „Přístřešků na kontejnery tříděného odpadu“
 6. Prořezání stromů na obecních pozemcích
 7. Kácení stromů na obecním pozemku v k.ú. Křtěnovice
 8. Žádost od ZO ČSV Mladá Vožice
 9. Připomínka od obyvatelky Nové Vsi
 10. Finanční příspěvek na opravu kapličky v Horní Stříteži
 11. Žádost o povolení prořezání dřevin v k.ú.Horní Střítež
 12. Kácení stromu v k.ú. Nová Ves
 13. Dopis p. Šenfeldovi
 14. Dopis p. Voborské
 15. Žádost od SDH Mutice o finanční dar na uspořádání masopustního průvodu
 16. Žádost od SDH Horní Střítež o finanční dar na uspořádání masopustního průvodu
 17. Schválení souhlasného stanoviska k rekonstrukci domu č.p. 23 v k.ú.Horní Střítež
 18. Schválení souhlasného stanoviska k vybudováním a napojením ČOV

na č.p. 23 v K.ú. Horní Střítež

 1. Kácení stromu v k.ú. Mutice
 2. Ostatní informace

 

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kabátová, R. Kubec

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o odkup obecního pozemku od p. Jaroslava Holuba staršího. Jedná se o stavební parcelu s p.č. 13/2 o výměře 4m²(zastavěná plocha) v k.ú. Mutice. Na pozemku je již několik desítek let postavený rodinný dům.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr prodeje stavební parcely s p.č. 13/2 o výměře 4m², zastavěná plocha, v k.ú. Mutice

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.9/2023 bylo přijato

 

Bod3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o odkup obecních pozemků od p. Petra Kabáta. P. Kabát žádá o odkup obecních pozemků v k.ú. Nová Ves. Jedná se o pozemek s parcelním číslem 1021/1 o výměře 566m²(zahrada) a pozemek s parcelním číslem 1022/1 o výměře 379m² (trvalý travní porost). Vzhledem k tomu, že na pozemek s parcelním číslem 1021/1 je od roku 2011 uzavřena nájemní smlouva s obyvatelem Nové Vsi, odkládá se vyřízení žádosti o odkup pozemků do doby, než se dořeší stávající nájemní smlouva na pozemek s p.č. 1021/1.

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo ustanovení výběrové komise na otevírání obálek s cenovými nabídkami a jejich hodnocení a posouzení. Hodnotit se budou nabídky na zhotovení přístřešku na kontejnery tříděného odpadu. Navrhované složení komise: předsedkyně komise: Jaroslava Holubová, členové komise: Josef Prchlík, František Spěvák a Marie Matoušková.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek v tomto složení: předsedkyně komise: Jaroslava Holubová, členové komise: Josef Prchlík, František Spěvák a Marie Matoušková.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.10/2023 bylo přijato

 

Bod 5

Starosta seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s oslovením firem na zhotovení „ Přístřešků na kontejnery tříděného odpadu“. Osloveny budou tyto tři firmy:

 • STUTAK, s.r.o., Ovčí hájek 2175, 15800 Praha 5
 • QTR22 group s.r.o., Horní Střítež 54, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice
 • Zámečnictví, Kovovýroba Jaroslav Švec, Větrovy 21, 390 01 Tábor

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje oslovení těchto firem:

 • STUTAK, s.r.o., Ovčí hájek 2175, 15800 Praha 5
 • QTR22 group s.r.o., Horní Střítež 54, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice
 • Zámečnictví, Kovovýroba Jaroslav Švec, Větrovy 21, 390 01 Tábor

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.11/2023 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost prořezání stromů na obecních pozemcích v k.ú. Nová Ves, k.ú. Horní Střítež a k.ú. Křtěnovice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí s provedením prořezu stromů na obecních pozemcích v k.ú. Nová Ves, k.ú. Horní Střítež a k.ú. Křtěnovice. Práce provede firma AZ-protech,s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 12/2023 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé projednalo kácení stromů (lípy před kapličkou) na pozemku s p.č. 559/1 v k.ú. Křtěnovice. Lípy poškozují budovu kapličky (praskání zdí, kořeny nadzvedávají podlahu v kapličce).

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení dvou lip na obecním pozemku s p.č. 559/1 v k.ú. Křtěnovice z důvodu plánované rozsáhlé rekonstrukce budovy kapličky. Kácení provede firma AZ-protech,s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro, 1 se zdržel

Usnesení č.13/2023 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od základní organizace Českého svazu včelařů Mladá Vožice o finanční dar, který bude použit na činnost této organizace.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 2000 Kč pro základní organizaci Českého svazu včelařů Mladá Vožice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.14/2023 bylo přijato

 

Bod 9

Starosta obce seznámil členy ZO Nová Ves u Mladé Vožice s připomínkou od obyvatelky z Nové Vsi ze dne 10.2.2023 k bodu číslo 6 v zápisu ze zastupitelstva obce konaného 27.1.2023.

Návrh na usnesení: Z důvodu připomínky obyvatelky z Nové Vsi ze dne 10.2.2023 k bodu č.6 ze zápisu ze zastupitelstva obce konaného dne 27.1.2023 se ruší ustanovení č.4/2023.

ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu obce o odepsání na připomínku a vše bude zveřejněno na úředních deskách obce. Dále ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu k dalšímu jednání ohledně lávky přes potok v Nové Vsi.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.15/2023 bylo přijato

 

Bod 10

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s možností požádat o finanční příspěvek na opravu kapličky v Horní Stříteži u Nadace ČEZ, která podporuje malé obce při opravách sakrálních staveb .

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Kosa o povolení prořezání dřevin na obecním pozemku s p.č.341/1 v k.ú. Horní Střítež.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice povoluje p. Kosovi prořezání dřevin na obecním pozemku s p.č. 341/1 v k.ú. Horní Střítež

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.16/2023 bylo přijato

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost pokácet suchý dub, který je na obecním pozemku s p.č. 1169/2 v k.ú. Nová Ves.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje pokácení dubu na obecním pozemku s p.č. 1169/2 v k.ú. Nová Ves. Kácení provede firma AZ-protech,s.r.o

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.17/2023 bylo přijato

 

Bod 13

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice se zněním dopisu, který bude zaslán p. Šenfeldovi, kvůli porušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů.

 

Bod 14

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice se zněním dopisu, který bude zaslán p. Voborské. Starosta v dopise opakovaně žádá a odklizení věcí, aby mohl zůstat stále přístupný a volný průchod po obecním pozemku p.č. 1051/1 (průchod okolo kostelní zdi) v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice.

 

Bod 15

ZO Nová Ves u Mladé Vožice dostalo žádost od SDH  Mutice o finanční příspěvek na uspořádání masopustního průvodu.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční příspěvek pro SDH Mutice ve výši 5 000 Kč na masopustní průvod, který se konal 18.2.2023

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.18/2023 bylo přijato

 

Bod 16

ZO Nová Ves u Mladé Vožice dostalo žádost od SDH Horní Střítež o finanční příspěvek na uspořádání masopustního průvodu.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč pro SDH Horní Střítež na masopustní průvod, který se koná 18.2.2023

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.19/2023 bylo přijato

 

Bod 17

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s projektovou dokumentací na rekonstrukci rodinného domu č.p. 23 v k.ú Horní Střítež.

Návrh na usnesení: ZO Nová ves u Mladé Vožice souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 23 v k.ú. Horní Střítež a vydává souhlasné stanovisko dle projektové dokumentace.

 

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 20/2023

 

Bod 18

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s projektovou dokumentací na vybudování ČOV a jejím zapojení do kanalizace v č.p.23 v k.ú. Horní Střítež.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí s vybudováním ČOV a jejím připojením do kanalizace v č.p. 23 v k.ú. Horní Střítež .

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 21/2023

 

Bod 19

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo žádost p. Spěváka o pokácení stromu na pozemku p.č. 466/2 v k.ú. Mutice. Strom je zahnilý a ohrožuje a brání ve vjezdu do soukromého pozemku pana Spěváka.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje pokácení stromu na pozemku p.č 466/2 v k.ú. Mutice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č.22/2023

 

Bod 17

Ostatní informace:

 • ZO jednalo o připravovaných opravách kanalizace v Nové Vsi a v Muticích
 • ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s navýšením poplatku od firmy Compag Votice s.r.o. za odvoz 1 tuny papírového odpadu na 514 Kč/t bez DPH.
 • Dne 26.4.2023 proběhne kontrola hospodaření obce
 • Starosta obce a pracovnice obecního úřadu se zúčastnili semináře na vidimaci a legalizaci pro nematriční obce.

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:20 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 5.3.2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kabátová Dagmar

 

 

Kubec Rostislav

 

Vyvěšeno: 10.3.2023

 

Svěšeno: