Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 16.12.2022

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, D. Kabátová, J. Holubová, R. Kubec

Omluveni: F. Spěvák

Host: MVDr. K. Matoušek

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: R. Kubec, J. Prchlík

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Rozpočet obce na rok 2023
 3. Střednědobý výhled obce
 4. Dohody o provedení práce –  a) p. Kubecová, b) p. Dvořáková
 5. Dohoda o provedení práce – I. Matoušková
 6. Dodatek ke smlouvě s firmou Compag Votice s.r.o
 7. Návrh směnné smlouvy – p. Mařík
 8. Žádost o finanční dar od Diakonie Rolnička
 9. Rámcová smlouva s firmou B&B advertising s.r.o
 10. Změna úředních hodin obce

Hlasování o programu:

6 pro

Program byl schválen.

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kubec, J. Prchlík

Hlasování o složení ověřovatelů:

 6 pro

Návrh byl přijat

Program:

 

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo rozpočet obce na rok 2023. K návrhu rozpočtu na rok 2023 nebyly vzneseny žádné námitky.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje rozpočet na rok 2023.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 94/2022 bylo přijato

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se střednědobým výhledem obce pro roky 2023, 2024 a 2025.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje střednědobý výhled obce pro roky 2023,2024 a 2025.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 95/2022 bylo přijato

Bod 4

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s Dohodami o provedení práce, které budou uzavřeny na rok 2023:

 1. Dohoda o provedení práce za knihovnickou činnost v Horní Stříteži pro p. Ivanu Kubecovou. Za odváděnou práci je vyplácena finanční odměna 5882 Kč hrubé mzdy za rok.
 2. Dohoda o provedení práce za knihovnickou činnost v Nové Vsi pro p. Alenu Dvořákovou. Za odváděnou práci je vyplácena finanční odměna 5882 Kč hrubé mzdy za rok.

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s dohodou o provedení práce pro p. I. Matouškovou, která vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci GDPR.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje dohodu o provedení práce pro p. I. Matouškovou. Odměna za odvedenou práci je sjednána na 9 900 Kč. Dohoda o provedení práce se sjednává na rok 2023.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 96/2022 bylo přijato

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním Dodatku ke smlouvě č.1/2023 s firmou Compag Votice s.r.o. o odvozu komunálního a vytříděného odpadu.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí se zněním Dodatku č.1/2023 ke smlouvě s firmou Compag Votice s.r.o. o odvozu komunálního a vytříděného odpadu a souhlasí s jejím uzavřením.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 97/2022 bylo přijato

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé se seznámilo se směnou smlouvou, která by se měla uzavírat s p. Maříkem. Směnná smlouva se týká směny pozemků v k.ú. Horní Střítež.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje znění směnné smlouvy, která se bude uzavírat s p. Maříkem. ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření této směnné smlouvy.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 98/2022 bylo přijato

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od Diakonie Rolnička o finanční příspěvek ve výši 18 000 Kč na poskytování služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar na rok 2023 pro Diakonii Rolnička ve výši 18 000 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 99/2022 bylo přijato

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem Rámcové smlouvy o spolupráci s firmou B&B media advertising s.r.o. Firma B&B media advertising s.r.o. bude zajišťovat služby v oblasti IT (technické poradenství a konzultační služby zejména v oblastech bezpečnosti infrastruktury, softwarového a hardwarového vybavení, a další služby).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci s firmou B&B advertising s.r.o. na rok 2023

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 100/2022 bylo přijato

Bod 10

ZO se seznámilo s úředními hodinami obce, které budou platit od 1.1.2023.

Po –    7.00 -11.00 hod                 12.00 – 15.30 hod

Út –    7.00 – 11.00 hod

Čt –     7.00 -11.00 hod                12.00 –  15.30 hod                   18.00- 20.00 hod

Pa –     7.00- 11.00 hod

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje změnu úředních hodin obce Nová Ves u Mladé Vožice, které nabydou účinnosti 1.1. 2023

Protinávrhy : ne

Hlasování o návrhu : 6 pro

Usnesení č. 101/2022

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:50 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne  17.12.2022

Zapsala: Matoušková Marie

Starosta: Křiklán Josef

Místostarosta: Holubová Jaroslava

Ověřovatelé zápisu: Kubec Rostislav, Prchlík Josef

Vyvěšeno:  16.12.2022                                                     Sejmuto :