Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 5.3.2021

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, J. Holubová, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek

Omluveni: J. Hlavnička

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: R. Kubec, MVDr. K. Matoušek

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,  že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – MVDr. K. Matoušek
 2. Smlouva s firmou B&B advertising s.r.o.
 3. Výběr dodavatele – oprava hasičské zbrojnice v Horní Stříteži
 4. Smlouvy o dílo s firmou QTR 22 group s.r.o.
 5. Žádosti od p. Jindry
 6. Návrh na pronájem obecního pozemku od p. Vlasákové
 7. Podmínky prodeje zahradních traktůrků
 8. Žádost o finanční příspěvek od Polánka z.s.
 9. Nařízení veterinární správy – ukončení opatření
 10. Plánované akce na rok 2022

 

Hlasování o programu:

6 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

Kubec R., MVDr. Matoušek K.

Hlasování o složení ověřovatelů: 6 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. MVDr. K. Matoušek, jako předseda kontrolní komise konstatoval, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem Rámcové smlouvy o spolupráci s firmou B&B media advertising s.r.o. Firma B&B media advertising s.r.o. bude zajišťovat služby v oblasti IT ( technické poradenství a konzultační služby zejména v oblastech bezpečnosti infrastruktury, softwarového a hardwarového vybavení, a další služby).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci s firmou B&B advertising s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.6/2021 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s obdrženými cenovými nabídkami na zakázku malého rozsahu na akci “Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Horní Stříteži“. Z oslovených firem – 1 firma cenovou nabídku nedodala, 1 firma z kapacitních důvodů cenovou nabídku nezaslala a 2 firmy dodali cenovou nabídku na zhotovení díla. Firma RE IN s.r.o. dodala cenovou nabídku 297 060 Kč s DPH, a firma QTR 22 group s.r.o. dodala cenovou nabídku 282 143 Kč s DPH.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje firmu QTR 22 group s.r.o. za  dodavatele pro akci „ Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Horní Stříteži“. Firma je vybrána z důvodu nejnižší cenové nabídky na realizaci díla (282 143 Kč s DPH) a dále dle Směrnice na zadávání zakázek malého rozsahu dle §31, dle §6 odst. 4.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.7/2021 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se smlouvou o dílo, která bude uzavřena s firmou QTR22 group s.r.o.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou QTR22 group s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.8/2021 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo dvě žádosti od pana Jindry. Jedna žádost se týká povolení kácení 2 dubů na obecním pozemku s p.č. 789 v k.ú. Křtěnovice v blízkosti nemovitosti pana Jindry. Druhá žádost se týká možnosti odkupu části obecního pozemku s p.č. 789 v k.ú. Křtěnovice. ZO Nová Ves u Mladé Vožice se s žádostmi seznámilo a po místním šetření budou obě dvě žádosti projednány na následujícím zastupitelstvu obce.

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem p. Vlasákové ohledně jejího zájmu o pronájem obecního pozemku s p.č. 341/5 v k.ú. Křtěnovice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice se s návrhem seznámilo a projednalo ho. P. Vlasákové bude navrhnuta možnost směny pozemků –  pozemek s p.č. 341/5 ve vlastnictví obce za pozemek s p.č.613 ve vlastnictví p. Vlasákové, oba dva pozemky v k.ú. Křtěnovice

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 9/2021 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo podmínky prodeje dvou starých obecních zahradních traktůrků. Bližší informace budou zveřejněny na nástěnkách v jednotlivých osadách obce a na internetových stránkách obce.

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo a projednalo žádost o finanční příspěvek od Polánka z.s. na pořízení rolby( čtyřkolky se stopařem).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice žádost o finanční příspěvek od Polánka z.s. zamítá.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.10/2021 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice informuje o Nařízení veterinární správy, kterým se ukončují ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy ( ptačí chřipky) v k.ú. Odlochovice. Opatření jsou zrušena ke dni 5.3.2021

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnosti realizace akcí v roce 2022. Na rok 2022 se plánuje akce „ Přístavba obecní budovy v osadě Mutice“. V současnosti tato obecní budova slouží jako sklad obecních věcí. Probíhá příprava podkladů na žádost o dotaci na tuto plánovanou akci.

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:45 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 6.3.2021

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kubec Rostislav

 

 

MVDr. Matoušek Karel

 

Vyvěšeno:   10.3.2021

 

Svěšeno: