Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 29.6.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 19:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, D. Kabátová, J. Holubová

Omluveni: F. Spěvák

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: R. Kubec, D. Kabátová

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Závěrečný účet obce pro rok 2022
 3. Přijetí opatření a náprava zjištěných chyb a nedostatků při kontrole hospodaření
 4. Účetní závěrka za rok 2022
 5. Žádost od p. Vlasákové
 6. Informace ohledně FWE
 7. Oslovení firem na zpracování finančních nabídek na vybudování FWE
 8. Pojištění obce – Hasičská vzájemná pojišťovna
 9. Informace ohledně žádosti o bezúplatný převod pozemku
 10. Standartizace územního plánu obce Nová Ves u Mladé Vožice
 11. Smlouva o dílo s firmou Jsme k světu – spokojená obec
 12. Žádost o povolení vybudování vjezdu
 13. Žádost o zpevnění příjezdové cesty – p. Kabátová
 14. Žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež
 15. Žádost o finanční dar od SDH Křtěnovice
 16. RO č.6 ze dne 20.6.2023

 

 

Hlasování o programu:

6 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kubec, D. Kabátová

Hlasování o složení ověřovatelů:

6 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se závěrečným účtem obce pro rok 2022.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje závěrečný účet obce pro rok 2022 bez výhrad.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č.45/2023 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice rozhodlo o přijetí opatření a nápravě zjištěných chyb a nedostatků při hospodaření obce

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice rozhodlo o přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při hospodaření obce : Směrnice pro provedení inventarizace obce Nová Ves u Mladé Vožice( Usnesení č.37/2023).

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 46/2023 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s účetní závěrkou za rok 2022

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje účetní závěrku za rok 2022

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 47/2023 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Vlasákové ohledně pozemků v k.ú. Křtěnovice, které by chtěla p. Vlasáková odkoupit od obce. Ohledně prodeje pozemku byl v minulosti vyhlášen záměr o prodeji pozemků a čekalo se na zpracování geometrického plánu.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje odprodej části pozemku s p.č. 341/5c a 341/5d o společné výměře 6,27 m² v k.ú. Křtěnovice. Zbývající část pozemku 341/5 zůstává v nájmu p. Vlasákové, za podmínek, které jsou uvedené v nájemní smlouvě, které byla v minulosti uzavřena.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 48/2023 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s novými informacemi, které se týkají vybudování FWE na střeše budovy obecního úřadu. Je podána žádost o dotaci o podporu z Modernizačního fondu na Státní fond životního prostředí ČR. Žádost je zaregistrovaná pod číslem „7221300320“

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo oslovení firem, na zpracování finančních nabídek na zhotovení FWE na budově obecního úřadu.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje oslovení těchto firem:

 • DIAFERM s.r.o – Těšnov 1163/5, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00
 • Biosuntec CZ s.r.o. – Gončárova tř.227/50, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové
 • MANDYGOLD stavby s.r.o.-Praha – Smíchov, náměstí 14. října 1307/2, PSČ 150 00

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 49/2023 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s nabídkou na úpravu stávající pojistné smlouvy nemovitostí a movitých věcí u Hasičské vzájemné pojišťovny. Dále se ZO Nová Ves u Mladé Vožice seznámilo s nabídkou na pojištění odpovědnosti pro starostu, místostarostku a ostatní zastupitele obce.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření upravené pojistné smlouvy na pojištění nemovitých a movitých věcí a na pojištění odpovědnosti pro starostu, místostarostku a ostatní zastupitele obce. Pojistná smlouva bude uzavřena u Hasičské vzájemné pojišťovny.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 50/2023 bylo přijato

 

Bod 9

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice ohledně výsledku žádosti o bezúplatný převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  Žádost o bezúplatný převod byla zamítnuta. Dále bude pokračovat jen jednání ohledně pozemku v k.ú. Horní Střítež s p.č. 1443/6, které začalo ještě před podáním žádosti o bezúplatný převod.

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o Standartizaci územního plánu obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu obce k oslovení architektonické firmy Jsme k světu- spokojená obec , která se zabývá standartizací územních plánů- převedení do jednotného standardu dle ustanovení § 59 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona účinného od 1.1.2023, včetně příslušných prováděcích předpisů a metodik jednotného standardu, a to v rozsahu v jakém se územně plánovací dokumentace dle zákona č. 283/2021zpracovává v jednotném standardu.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.51 /2023 bylo přijato

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se smlouvou o dílo s firmou Jsme k světu – spokojená obec, -301 00 Plzeň, která bude provádět standartizaci územního plánu obce Nová Ves u Mladé Vožice

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Jsme k světu- spokojená obec, která provede dle příslušných zákonů změnu stávajícího územního plánu obce do jednotného standardu. Na tuto akci bude vyžádana dotace z MMR ve výši 90 procent.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 52/2023 bylo přijato

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Zemínové o povolení vybudování vjezdu z obecní komunikace na soukromý pozemek s p.č. 949/42 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice povoluje vybudování vjezdu na soukromý pozemek s p.č. 949/42 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 53/2023 bylo přijato

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Kabátové o zpevnění příjezdové cesty na obecním pozemku s p.č. 1180/1 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice. Projednání žádosti se odkládá do dalšího zastupitelstva obce.

 

Bod 14

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od SDH Horní Střítež o finanční dar na zaplacení nákladů spojených s pořádáním „ 2. Rodinného festivalu“, který se konal 24.6.2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 54/2023 bylo přijato

 

Bod 15

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od SDH Křtěnovice o finanční dar na uspořádání akce „ Setkání přátel Křtěnovic“, které se uskuteční v sobotu 8.7.2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Křtěnovicena uspořádání „ Setkání přátel Křtěnovic“

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 55/2023 bylo přijato

 

Bod 16

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Madé Vožice s RO č.6 ze dne 20.6.2023

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:50 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 5.7.2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kubec Rostislav

Kabátová Dagmar

 

 

Vyvěšeno:     11.7.2023                                                  Svěšeno: