Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 28.11.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, D. Kabátová, J. Holubová, F. Spěvák

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: R. Kubec, F. Spěvák

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2024
 3. Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2024
 4. Plán inventurč.1/2023
 5. Smlouva o údržbě veřejného prostranství – SDH Mutice
 6. Smlouva o údržbě veřejného prostranství – SDH Křtěnovice
 7. Smlouva o údržbě veřejného prostranství – SDH Horní Střítež
 8. Smlouva o věcném břemeni s firmou Fiera a.s.
 9. Smlouva o dílo – J. Fáček
 10. Brigádnické hodiny SDH Horní Střítež
 11. Brigádnické hodiny SDH Křtěnovice
 12. Brigádnické hodiny SDH Mutice
 13. Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2024
 14. Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 15. Dohody o provedení práce –  a) p. Kubecová, b) p. Dvořáková
 16. Dohoda o provedení práce – I. Matoušková
 17. Žádost o finanční dar – SDH Mutice
 18. Žádost o finanční dar – SDH Horní Střítež
 19. Žádost o finanční dar – p. Hokynářová
 20. Žádost o finanční dar – p. Kabátová
 21. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Compag Votice s.r.o
 22. Nájemní smlouva s p. Vyskočilem
 23. Žádost o finanční dar – Diakonie Rolnička
 24. Žádost o finanční dar – Ochrana fauny ČR o.p.s
 25. Žádost o koupi obecního pozemku
 26. Pověření starosty
 27. Ostatní informace

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kubec, F. Spěvák

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem rozpočtu obce na rok 2024. Návrh rozpočtu je vyrovnaný. Předpokládané příjmy 5 475 502 Kč, předpokládané výdaje 5 475 502 Kč.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje návrh rozpočtu na rok 2024.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení:7 pro

Usnesení č. 82/2023 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se střednědobým výhledem obce pro roky 2024, 2025 a 2026.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje návrh střednědobého výhledu obce pro roky 2024,2025 a 2026.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 83/2023 bylo přijato

 

Bod 4

Starosta obce vydává Plán inventur č. 1/2023 k provedení invertarizace majetku obce. Na základě zákona č.563/91 Sb. bude invertarizace provedena od 10.12 2023 do 20.1.2024. Starosta navrhuje jako předsedu inventární komise J. Holubovou. Za členy inventární komise navrhuje starosta: D. Kabátovou, F. Spěváka, J. Prchlíka, R. Kubece, M. Matouškovou. Dále viz plán inventur (který je nedílnou součástí zápisu)

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje předsedu a členy inventární komise, která provede inventarizaci obecního majetku.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 84/2023 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o údržbě veřejného prostranství, která bude uzavřena mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů Mutice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o údržbě veřejného prostranství se Sborem dobrovolných hasičů Mutice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 85/2023 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o údržbě veřejného prostranství, která bude uzavřena mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů Křtěnovice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o údržbě veřejného prostranství se Sborem dobrovolných hasičů Křtěnovice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 86/2023 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy o údržbě veřejného prostranství, která bude uzavřena mezi obcí a Sborem dobrovolných hasičů Horní Střítež.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o údržbě veřejného prostranství se Sborem dobrovolných hasičů Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 87/2023 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se smlouvou o věcném břemeni – položený kabel (pod zemí) přes obecní pozemek s p.č. 1181/8 a 1183 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice. Smlouva se uzavírá s firmou Fiera a.s. Za věcné břemeno obdrží obec Nová Ves u Mladé Vožice jednorázovou platbu 5 000 Kč.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou Fiera a.s.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 88/2023 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé projednalo smlouvu o dílo, která se bude uzavírat s Jiřím Fáčkem na rok 2024. P. Fáček zajišťuje pro obec různé práce (oprava veřejného osvětlení, výškové práce, strojní sečení, zemní práce, atd.).

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Jiřím Fáčkem na rok 2024.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 89/2023 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Horní Střítež doložené brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství za rok 2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Horní Střítež finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 959 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 19 180 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 90/2023 bylo přijato

 

 

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Křtěnovice doložené brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství za rok 2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Křtěnovice finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 395 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 7 900 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 91/2023 bylo přijato

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo od sboru dobrovolných hasičů Mutice doložené brigádnické hodiny v rámci smluv o údržbě veřejného prostranství za rok 2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyplatí sboru dobrovolných hasičů Mutice finanční odměnu za údržbu veřejného prostranství v následující výši 1015 hodin x 20 Kč. Celková vyplacená částka bude 20 300 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 92/2023 bylo přijato

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnosti podat žádost na Program obnovy venkova Jihočeského kraje. Plánovanou akcí, na kterou se žádost bude podávat je Oprava odpočinkové zóny v Nové Vsi u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje podání žádosti na Program obnovy venkova Jihočeského kraje. Plánovanou akcí, na kterou se žádost bude podávat, je Oprava odpočinkové zóny v Nové Vsi u Mladé Vožice

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 93/2023 bylo přijato

 

Bod 14

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s nově zpracovanou Obecně závaznou vyhláškou obce Nová Ves u Mladé Vožice. Obecně závazná vyhláška je k nahlédnutí na obecním úřadě a na webových stránkách obce.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Nová Ves u Mladé Vožice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 94/2023 bylo přijato

 

Bod 15

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s Dohodami o provedení práce, které budou uzavřeny na rok 2024:

 1. Dohoda o provedení práce za knihovnickou činnost v Horní Stříteži pro p. Ivanu Kubecovou. Za odváděnou práci je vyplácena finanční odměna 5882 Kč za rok.
 2. Dohoda o provedení práce za knihovnickou činnost v Nové Vsi pro p. Alenu Dvořákovou. Za odváděnou práci je vyplácena finanční odměna 5882 Kč za rok.

 

 

 

 

Bod 16

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s dohodou o provedení práce pro p. I. Matouškovou, která vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci GDPR.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje dohodu o provedení práce pro p. I. Matouškovou. Odměna za odvedenou práci je sjednána na 9 900 Kč. Dohoda o provedení práce se sjednává na rok 2024.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 95/2023 bylo přijato

 

Bod 17

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od SDH Mutice o finanční dar na uspořádání Mikulášské nadílky, která se bude konat v sobotu 2.12.2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar pro SDH Mutice ve výši 5 000 Kč na uspořádání Mikulášské nadílky.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 96/2023 bylo přijato

 

Bod 18

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od SDH Horní Střítež o finanční dar na uspořádání Rozsvícení vánočního stromu a mikulášské nadílky.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar pro SDH Mutice ve výši 5 000 Kč na uspořádání Rozsvícení vánočního stromu a mikulášské nadílky.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 97/2023 bylo přijato

 

Bod 19

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Hokynářové o finanční dar na uspořádání Rozsvícení vánočního stromu v Nové Vsi.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar pro p. Hokynářovou ve výši 5 000 Kč na uspořádání Rozsvícení vánočního stromu.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 98/2023 bylo přijato

 

Bod 20

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od p. Kabátové. P. Kabátová žádá o finanční dar pro svoji dceru Veroniku.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar na rok 2024 pro dceru p. Kabátové ve výši 20 000 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 99/2023 bylo přijato

 

 

 

Bod 21

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním Dodatku ke smlouvě č.1/2024 s firmou Compag Votice s.r.o. o odvozu komunálního a vytříděného odpadu.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí se zněním Dodatku č.1/2024 ke smlouvě s firmou Compag Votice s.r.o. o odvozu komunálního a vytříděného odpadu a souhlasí s jejím uzavřením.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 100/2023 bylo přijato

 

Bod 22

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné námitky k záměru pronájmu části obecního pozemku v k.ú. Křtěnovice, seznámilo se ZO Nová Ves u Mladé Vožice se zněním nájemní smlouvy, která bude uzavřena s p. Vyskočilem.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření nájemní smlouvy s p. Vyskočilem, který si pronajímá část pozemku s p.č. 615 v k.ú. Křtěnovice. Výměra pronajímané části je 128 m². Cena za roční pronájem je 1000 Kč. Pronájem se uzavírá na jeden kalendářní rok.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 101/2023 bylo přijato

 

Bod 23

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od Diakonie Rolnička o finanční příspěvek ve výši 18 000 Kč na poskytování služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar na rok 2024 pro Diakonii Rolnička ve výši 18 000 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 102/2023 bylo přijato

 

Bod 24

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od Ochrany fauny Česká republika o.p.s. na podporu jejich činnosti.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice zamítá žádost o finanční dar od Ochrany fauny ČR o.p.s.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 103/2023 bylo přijato

 

Bod 25

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Záboje o odkup obecního pozemku s p.č. 1166/1 o výměře 269 m², ostatní komunikace v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice zamítá žádost od p. Záboje o odkup obecního pozemku s p.č. 1166/1 v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice.

Protinávrhy:ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 104/2023 bylo přijato

 

Bod 26

ZO Nová Ves u Mladé Vožice pověřuje starostu obce těmito činnostmi:

 • Zahájení oslovování firem na zpracování cenových nabídek na zpevnění hrází rybníků v Muticích
 • Zahájení oslovování firem na zpracování cenových nabídek na opravu kapličky v Křtěnovicích
 • Zahájení oslovování firem na zpracování cenových nabídek na opravu Odpočinkové zóny v Nové Vsi
 • Oslovením firem na zpracování projektové dokumentace na FVE na střechu hasičské zbrojnice v Horní Stříteži.

Všechny tyto činnosti se týkají plánovaných žádostí o dotace na rok 2024.

 

Bod 27

Ostatní informace:

 • Starosta obce osloví SDH Nová Ves ohledně Smlouvy o údržbě veřejného prostranství na rok 2024.
 • Dne 13.12.2023 proběhne přezkoumání hospodaření obce Nová Ves u Mladé Vožice za rok 2023
 • ZO Nová Ves u Mladé Vožice rozhodlo, že od 1.1.2024 budou zváni na setkání seniorů ženy které dovrší 60 let a muži kteří dovrší 63 let v daném roce.

 

 

 

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:25 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 29.11.2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kubec Rostislav

 

 

Spěvák František

 

 

 

Vyvěšeno:  29.11.2023

 

Svěšeno: