Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 19.2.2024

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, D. Kabátová, J. Holubová,

Omluveni: F. Spěvák

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík, R. Kubec

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Záměr směny pozemku v k.ú. Horní Střítež
 3. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
 4. Schválení věcného břemena k pozemku p.č.1460/11 v k.ú. Horní Střítež
 5. Vyčištění škarp a stržení krajnice
 6. Inventury obce – návrh na vyřazení majetku
 7. Smlouva s Jihočeským krajem – DTM
 8. Žádost od SDH Mutice o finanční dar na uspořádání masopustního průvodu
 9. Žádost od SDH Horní Střítež o finanční dar na uspořádání masopustního průvodu
 10. Fotovoltaika v Horní Stříteži
 11. Dotace na opravu kapličky v Horní Stříteži
 12. Dopravní značení v jednotlivých osadách obce
 13. Kácení stromů v Nové Vsi
 14. RO č.9 ,č.10, č.11.
 15. Ostatní informace

 

Hlasování o programu:

6 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Prchlík, R. Kubec

Hlasování o složení ověřovatelů:

6 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Hořejšího o směnu části pozemku s p.č. 1448 v k.ú. Horní Střítež, který je v majetku obce. Pan Hořejší smění svůj pozemek s p.č. 113 v k.ú. Horní Střítež. Výměra směňovaných pozemků pozemku bude 196m².

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr směny části obecního pozemku o výměře 196 m² z pozemku s p.č.1448 v k.ú. Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 1/2024 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním smlouvy ohledně bezúplatného převodu vlastnického práva k pozemku s p.č. 1460/11 v k.ú. Horní Střítež. Smlouva bude uzavřena s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku s p.č.1460/11 v k.ú. Horní Střítež. Smlouva bude uzavřena s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 2/2024 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zřízením věcného břemena v souladu s §1761

Zákona č. 89/2012 Sb.občanský zákoník , na bezúplatný převod pozemku p.č.1460/11 v k.ú. Horní Střítež.

Návrh na usnesení : ZO Nová ves u Mladé Vožice schvaluje zřízení věcného břemena na pozemku p.č.1460/11 v k.ú. Horní Střítež dle jmenovaného zákona.

Protinávrhy : ne

Hlasování o usnesení : 6 pro

Usnesení č. 3/2024

 

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnosti ohledně vyčištění škarp a stržení krajnice podél obecní komunikace z Nové Vsi do Křtěnovic. ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo z cenovou nabídkou na provedení vyčištění talut a stržení krajnice od p. Fáčka. Jsou osloveny další firmy, aby dodaly cenové nabídky na poptávané práce. Práce proběhnou v měsíci březnu.

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s protokolem k inventurám, které proběhly podle Vyhlášeného plánu inventur č.1/2023. ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo návrh na vyřazení majetku obce, který je uveden ve zprávě z inventarizace majetku. Seznam majetku navrženého k vyřazení je k nahlédnutí na OÚ.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje vyřazení majetku dle přiloženého seznamu, který je k nahlédnutí na OÚ:

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č.4/2024 bylo přijato

 

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se Smlouvou o spolupráci při digitalizaci objektů technické infrastruktury ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Jihočeského kraje.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci při digitalizaci objektů technické infrastruktury ve veřejném vlastnictví pro Digitální technickou mapu Jihočeského kraje.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 5/2024 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice dostalo žádost od SDH  Mutice o finanční příspěvek na uspořádání masopustního průvodu.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční příspěvek pro SDH Mutice ve výši 5 000 Kč na masopustní průvod, který se konal 10.2.2024

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.6/2024 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice dostalo žádost od SDH Horní Střítež o finanční příspěvek na uspořádání masopustního průvodu.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč pro SDH Horní Střítež na masopustní průvod, který se konal 10.2.2024

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.7/2024 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnostech instalace fotovoltaiky na budovu hasičské zbrojnice v Horní Stříteži.V součastné době jsou osloveny firmy, k dodání cenových nabídek na zhotovení fotovoltaiky na budovu hasičské zbrojnice v Horní Stříteži.

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s rozhodnutím  Ministerstva zemědělství, ohledně dotace na opravu kapličky v Horní Stříteži. Žádost o dotaci na opravdu kapličky v Horní Stříteži byla Ministerstvem zemědělství doporučena k financování. Financování z MZe je ve výši 70%.

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnosti instalace dopravního značení v jednotlivých osadách obce Nová Ves u Mladé Vožice. ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo jednotlivá místa, kam by se mohly umístit dopravní značky. Umístění značek bylo vybráno podle pasportu komunikací obce a jako další krok budou probíhat jednání s Odborem dopravy a s Policíí ČR.

 

 

 

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnostech kácení stromů v Nové Vsi. ZO Nová Ves u Mladé Vožice navrhuje pokácet smrky u autobusové zastávky v Nové Vsi. Dále ZO Nová Ves u Mladé Vožice navrhuje prořezání lípy na odpočinkové zóně v Nové Vsi.

Návrh usnesení:ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje pokácení smrků u autobusové zastávky v Nové Vsi a prořezání lípy na odpočinkové zóně v Nové Vsi.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.8/2024 bylo přijato

 

Bod 14

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s RO č.9 ze dne17.10.2023, s RO č.10 ze dne 21.11.2023 a s RO č. 11 ze dne 27.12.2023

 

Bod 15

Ostatní informace:

 • Dne 3.4.2024 proběhne kontrola hospodaření obce

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:05 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 20.2.2024

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Prchlík Josef

 

 

Kubec Rostislav

 

 

Vyvěšeno:  21.02.2024

Svěšeno: