Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 11.5.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, F. Spěvák, D. Kabátová, J. Holubová

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík, F. Spěvák

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Smlouva s firmou EKO-KOM a.s.
 3. Školení na přípravu na mimořádné události
 4. Směrnice pro provedení inventarizace obce Nová Ves u Mladé Vožice
 5. Žádost od p. Doležala
 6. Dohoda o převzetí hmotné odpovědnosti – J. Holubová
 7. Vklad hodin do majetku obce
 8. Kontrola hospodaření obce
 9. Žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež
 10. Žádost o finanční dar od SDH Mutice
 11. Výběr firmy na odborné služby na instalaci FVE
 12. Schválení smlouvy na odborné služby na instalaci FVE

 

 

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Prchlík, F. Spěvák

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s novou smlouvou se společností EKO-KOM,a.s. V nové smlouvě jsou zapracované nové legislativní požadavky, týkající se odpadu a obalů.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodaření, ve které jsou zapracované nové legislativní požadavky.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č.36/2023 bylo přijato

 

Bod 3

Starosta informoval ZO Nová Ves u Mladé Vožice, že se zúčastnil školení na přípravu na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení.

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se Směrnicí pro provedení inventarizace obce Nová Ves u Mladé Vožice. Směrnice upravuje provádění inventarizace majetku a závazků, ostatních pasiv (vlastních zdrojů a rezerv), podrozvahových účtů a operativní evidence v souladu s ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a s vyhláškou 270/2010 Sb,.o inventarizaci majetku a závazků.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 37/2023 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Doležala, která se týká jeho původní žádosti ze dne 6.5.2003 o zajištění trvalého přístupu k pozemkům v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice ve vlastnictví p. Doležala.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice nebude zprostředkovávat p. Doležalovi přístup k jeho pozemkům v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice, přes pozemky jiných majitelů. Již několik desítek let se jako přístup k těmto a dalším lesním pozemkům v k.ú. Nová Ves u Mladé Vožice využívá vyježděná polní cesta, která navazuje na asfaltovou obecní komunikaci.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 38/2023 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s Dohodu o převzetí hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování pro p. Jaroslavu Holubovou.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje Dohodu o převzetí hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování pro p. Jaroslavu Holubovou.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 39/2023 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo vklad hodin a hodinového stroje na kostelní věži v Nové Vsi do majetku obce.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje vložení hodin a hodinového stroje na kostelní věži v Nové Vsi do majetku obce v hodnotě 20 000 Kč.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 40/2023 bylo přijato

 

Bod 8

Starosta seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s výsledky kontroly hospodaření. Kontrola neshledala žádné závažné nedostatky.

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež. Finanční dar bude použit na zaplacení nákladů spojených s reprezentací obce v soutěži mladých hasičů Plamen.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Horní Střítež na pokrytí nákladů spojených s reprezentací obce v soutěži mladých hasičů Plamen

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 41/2023 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od SDH Mutice. Finanční dar bude použit na uspořádání akce“dětský den“, který se uskuteční v sobotu 8.7.2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Mutice na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním „dětského dne“ 8.7.2023

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 42/2023 bylo přijato

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo  nabídky na odborné služby při získání dotace z Programu životního prostředí a z fondu evropské unie na instalaci FVE. Nabídky podaly 3 firmy- Axiom engineering –           Pardubice

Diaferm s.r.o. –          Těšnov

Precizio. Cz s.r.o. –    Pardubice

Návrh na usnesení: ZO schvaluje nabídku od firmy Axiom engineering Těšnov na odborné služby při získání dotace z Programu životního prostředí na instalaci FVE. FVE bude instalována na budovu obecního úřadu v Nové Vsi u Mladé Vožice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 43/2023 bylo přijato7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo smlouvu s firmou Axiom engiineering Pardubice na odborné služby při získání dotace z Programu životního prostředí a s fondu evropské unie na instalaci FVE na budově obecního úřadu v Nové Vsi u Mladé Vožice.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje smlouvu s firmou Axiom engineering Pardubice na odborné služby z Programu životního prostředí na instalaci FVE na budově obecního úřadu v Nové Vsi u Mladé Vožice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu : 7 pro

Usnesení č.44/2023 bylo přijato

 

 

 

 

 

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:20 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 11.5.2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Prchlík Josef

 

 

Spěvák František

 

Vyvěšeno:   16.5.2023

 

Svěšeno: