Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 7.9.2023

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, R. Kubec, D. Kabátová, J. Holubová, F. Spěvák

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: R. Kubec, J. Prchlík

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Oznámení o nabídkách výběrového řízení na fotovoltaiku
 3. Oznámení komise o cenových nabídkách
 4. Výběr firmy na instalaci fotovoltaiky na budovu obecního úřadu
 5. Schválení dodavatelské firmy na instalaci fotovoltaiky na budovu obecního úřadu
 6. Smlouva o dílo s firmou MANDYGOLD stavby s.r.o.
 7. Aktualizace Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 8. Podání žádosti o poskytnutí dotace ohledně Standartizace Územního plánu obce
 9. Změna č. 1 územního plánu obce
 10. Obsah změny č. 1 územního plánu obce
 11. Pořízení změny č.1 územního plánu zkráceným postupem
 12. Žádost od p. Vyskočila o pronájem obecního pozemku
 13. Pojištění obce – Hasičská vzájemná pojišťovna
 14. RO č.7 ze dne 22.8.2023
 15. RO č.8 ze dne 7.9.2023
 16. Ostatní informace

 

 

Hlasování o programu:

7 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kubec, J. Prchlík

Hlasování o složení ověřovatelů:

7 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s nabídkami, které byly doručeny na obecní úřad v rámci výběrového řízení na instalaci fotovoltaiky na budovu obecního úřadu v Nové Vsi.

Nabídky do VŘ zaslaly následující firmy:

 • MH- STAVEBNICTVÍ MILOSLAV HLADÍK, ul. Třebízského, 533 03 Dašice
 • MAMDYGOLD STAVBY S.R.O., náměstí 14. Října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • DIAFERM S.R.O., Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha 1

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje příjem dokumentace od firem, které se přihlásily do výběrového řízení na instalaci FVE na budovu OÚ Nová Ves u Mladé Vožice a splnily podmínky zadávajícího řízení dle Směrnice obce o zadávání zákazek malého rozsahu.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 56/2023 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s oznámením výběrové komise o cenových nabídkách firem, které se přihlásili do VŘ na instalaci fotovoltaiky na budovu obecního úřadu obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Cenové nabídky firem byly následující:

 • MH- STAVEBNICTVÍ MILOSLAV HLADÍK – 1 044 956 Kč s DPH
 • MAMDYGOLD STAVBY S.R.O. – 856 477,80 Kč s DPH
 • DIAFERM S.R.O. –  921 294 Kč s DPH

Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu obce firmu MANDYGOLD STAVBY S.R.O., která podala nejnižší cenovou nabídku.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje oznámení výběrové komise, která doporučuje vybrat firmu MANDYGOLD STAVBY S.R.O.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 57/2023 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o výběru firmy na instalaci fotovoltaiky na budovu obecního úřadu v Nové Vsi u Mladé Vožice. ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s oznámením komise o cenových nabídkách.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vybírá firmu MANDYGOLD stavby s.r.o., která provede instalaci fotovoltaiky na budovu obecního úřadu v Nové Vsi u Mladé Vožice

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 58/2023 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo schválení dodavatelské firmy na instalaci fotovoltaiky na budovu obecního úřadu v Nové Vsi. Výběrová komise doporučila ZO Nová Ves u Mladé Vožice vybrat firmu MANDYGOLD stavby s.r.o., která podala nejnižší cenovou nabídku na zhotovení fotovoltaiky na budovu obecního úřadu v Nové Vsi u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje firmu MANDYGOLD stavby s.r.o. jako dodavatelskou firmu na zhotovení fotovoltaiky na budově obecního úřadu v Nové Vsi u Mladé Vožice.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 59/2023 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se smlouvou o dílo, která by se měla uzavřít s firmou MANDYGOLD stavby s.r.o., která byla vybrána ke zhotovení FVE na budově obecního úřadu.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje znění smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce k jejímu podepsání. Smlouva o dílo bude uzavřena s firmou MANDDYGOLD stavby s.r.o.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 60/2023 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o aktualizaci Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Aktualizace se provádí dle technické novely zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb., účinné od 16.7.2023.

Návrh usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice v rámci aktualizace Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schvaluje následující změny:

 • Odstraňuje odstavec 4 v článku 2
 • V článku 7.7. se mění počet dní z 15 na 30
 • V článku 7.8. se mění počet dní z 15 na 30

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 61/2023 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo možnost podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu Podpory územně plánovacích dokumentací obcí.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu 117D551 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, který je součástí programu117 55 podpora územně plánovacích činností obcí 2023+; Číslo výzvy 1/2023/117D55100

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 62/2023 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o změně č. 1 územního plánu obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schvaluje a rozhodlo o pořízení změny č.1 územního plánu obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 63/2023 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o znění změně č.1 územního plánu Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo rozhodlo o obsahu změny č.1 územního plánu obce Nová Ves u Mladé Vožice dle předchozího usnesení – jediným bodem této změny je převedení územního plánu do jednotného standardu.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 64/2023 bylo přijato

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice jednalo o možnosti, že by změna č.1 územního plánu obce Nová Ves u Mladé Vožice mohla být pořízena zkráceným postupem dle §55a zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( stavební zákon).

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo stanovilo, že změna č.1 územního plánu obce Nová Ves u Mladé Vožice bude pořízena zkráceným postupem dle §55a zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění ( stavební zákon).

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 7 pro

Usnesení č. 65/2023 bylo přijato

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Vyskočila, který žádá o pronájem části obecního pozemku p.č. 615 o výměře 128 m² v k.ú. Křtěnovice na dobu nejméně 30 let. Jedná se o část obecního pozemku, na kterém je stráň, naproti parcele, kterou vlastní Vyskočilovi. Průchod a průjezd na zbylé části obecního pozemku bude zachován stejně jako v současné době.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice navrhuje pronajmout část obecního pozemku p.č. 615 o výměře 128 ²(stráň) v k.ú. Křtěnovice p. Vyskočilovi na 1 rok s možností prodloužení. Cena nájmu by byla 1 000 Kč za jeden rok. Průchod a průjezd na zbylé části obecního pozemku bude zachován stejně jako v současné době.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 66/2023 bylo přijato

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s novým návrhem pojistné smlouvy nemovitostí a movitých věcí od Hasičské vzájemné pojišťovny. V pojistné smlouvě došlo ke změně pojistných částek některých nemovitostí a přidání dalších nemovitých věcí do pojistné smlouvy.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření upravené pojistné smlouvy na pojištění nemovitých a movitých věcí a na pojištění odpovědnosti pro starostu, místostarostku a ostatní zastupitele obce. Pojistná smlouva bude uzavřena u Hasičské vzájemné pojišťovny

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 7 pro

Usnesení č. 67/2023 bylo přijato

 

Bod 14

Starosta obce seznámil ZO s RO č.7 ze dne 22.8.2023

 

 

 

Bod 15

Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s RO č.8 ze dne 7.9.2023

Návrh na usnesení : ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s RO č.8 ze dne 7.9.2023 a schvaluje ho.

Protinávrhy : ne

Hlasování o návrhu : 7pro

Usnesení č.68/2023 bylo přijato

 

Bod 16

Ostatní informace:

 • Dne 9.10.2023 proběhne kontrola hospodaření obce
 • Budou pořízeny 4 nové kontejnery na odpad, protože 4 staré kontejnery jsou rozbité a nejdou opravit.  2 kontejnery budou umístěny do Horní Stříteže a 2 kontejnery budou umístěny do Nové Vsi
 • Plánuje se oprava komína na hasičárně v Křtěnovicích
 • Proběhne oprava kanalizace v Horní Stříteži z důvodu jejího propadnutí ( práci provede p. Fáček)
 • Připravuje se setkání seniorů

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:20 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 11.9..2023

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kubec Rostislav

 

 

Prchlík Josef

 

Vyvěšeno: 12.9.2023

 

 

Svěšeno: