Zápis

            ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 11.6.2024

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: M. Matoušková, J. Prchlík, D. Kabátová, R. Kubec, F. Spěvák

Omluveni: J. Holubová

Host: F. Prchlík

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: R. Kubec, F. Spěvák

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – M. Matoušková
 2. Dokončení akce „ Obnova místních komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“
 3. Žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež – účást mladých hasičů na okresním a krajském kole soutěže
 4. Žádost o finanční příspěvek na zbudovaní domácí ČOV – p. Hainová
 5. Dodatek k pachtovní smlouvě s firmou Agrino s.r.o.
 6. Závěrečný účet obce Nová Ves u Mladé Vožice za rok 2023
 7. Účetní závěrka za rok 2023
 8. Oslovení firem na zpracování finančních nabídek na vybudování FWE v Horní Stříteži
 9. Žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež – 3. Rodinný festival
 10. Žádost o finanční dar od SDH Křtěnovice
 11. Žádost o finanční dar od SDH Mutice
 12. Ostatní informace

 

 

Hlasování o programu:

6 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

 1. Kubec, F. Spěvák

Hlasování o složení ověřovatelů:

6 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. M. Matoušková, jako předsedkyně kontrolní komise konstatovala, že usnesení ZO je plněno.

 

 

 

 

Bod 2

Starosta obce informoval ZO Nová Ves u Mladé Vožice o ukončení akce „ Obnova místních komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“. ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí s ukončení akce „ Obnova místních komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“.

ZO Nová Ves u Mladé Vožice souhlasí s podáním žádosti o proplacení dotace na akci“ Obnova místních komunikací Nová Ves u Mladé Vožice“.

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od SDH Horní Střítež. Finanční dar bude použit na zaplacení nákladů spojených s reprezentací obce v soutěži mladých hasičů Plamen na okresním a krajském kole.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Horní Střítež na pokrytí nákladů spojených s reprezentací obce v soutěži mladých hasičů Plamen.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 30/2024 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. Hainové o obecní finanční příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod. Žádost splňuje podmínky Směrnice č.02/2022 Pravidla poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Nová Ves u Mladé Vožice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč pro p. Hainovou, protože její žádost splňuje podmínky Směrnice č.02/2022 Pravidla poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod v obci Nová Ves u Mladé Vožice

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 31/2024 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s Dodatkem k pachtovní smlouvě s firmou Agrino s.r.o. Dodatek k pachtovní smlouvě se týká navýšení ceny pachtu.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření Dodatku k pachtovní smlouvě s firmou Agrino s.r.o.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 32/2024 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se závěrečným účtem obce Nová Ves u Mladé Vožice za rok 2023 k 31.12.2023.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje závěrečný účet obce Nová Ves u Mladé Vožice za rok 2023 bez výhrad.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č.33/2024 bylo přijato

 

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s účetní závěrkou za rok 2023

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje účetní závěrku za rok 2023

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č. 34/2024 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo oslovení firem, na zpracování finančních nabídek na zhotovení FWE na budově hasičské zbrojnice v Horní Stříteži. V současné době je již vyřešena smlouva o připojení s firmou EG.D, a.s.

Návrh usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje oslovení těchto firem:

 • AT NOVA s.r.o. – Poličná 34, Valašské Meziříčí

·       ALTERNATIVE ENERGY SYSTEMS a.s. – Hlinky 45/114, Brno

 • MB SOLAR ENERGY s.r.o. – Vážany nad Litavou 290, Vážany nad Litavou
 • SMT-energy s.r.o. – Malšice 81, Malšice

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 35/2024 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od SDH Horní Střítež o finanční dar na pokrytí nákladů spojených s pořádáním „ 3. Rodinného festivalu“, který se bude konat 29.6.2024.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 36/2024 bylo přijato

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od SDH Křtěnovice o finanční dar na uspořádání akce „ Setkání přátel Křtěnovic“, které se uskuteční v sobotu 6.7.2024.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Křtěnovice na uspořádání „ Setkání přátel Křtěnovic“

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 37/2024 bylo přijato

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o finanční dar od SDH Mutice. Finanční dar bude použit na uspořádání akce“Dětský den“, který se uskuteční v sobotu 6.7.2024 od 14:00.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje finanční dar ve výši 10 000 Kč pro SDH Mutice na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním „Dětského dne“ 6.7.2024.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 38/2024 bylo přijato

 

 

Bod 12

Ostatní informace:

 

 • Starosta obce seznámil ZO Nová Ves u Mladé Vožice s Rozpočtovým opatřením č.4 ze dne 21.5.2024.
 • Ve dnech 21.6.2024 – 23.6.2024 bude probíhat svoz nebezpečného odpadu. Bližší informace jsou zveřejněny na nástěnkách v jednotlivých osadách obce a na internetových stránkách obce.

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 20:05 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 13.6.2024

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Kubec Rostislav

 

 

Spěvák František

 

Vyvěšeno:  14.6.2024

Svěšeno: