Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice

konaného dne 18.6.2021

 

Místo konání: v místnosti OÚ Nová Ves u Mladé Vožice č.p.2

Začátek: 18:00 hodin

Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta

Přítomni: J. Prchlík, M. Matoušková, J. Holubová, R. Kubec, MVDr. K. Matoušek

Omluveni: J. Hlavnička

Zapisovatel: M. Matoušková

Ověřovatelé zápisu: J. Prchlík, MVDr. K. Matoušek

 

Starosta obce zahájil jednání, přivítal přítomné zastupitele na jednání a konstatoval,  že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tj.nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Návrh programu:

 1. Kontrola usnesení z minulého ZO – MVDr. K. Matoušek
 2. Závěrečný účet obce za rok 2020
 3. Účetní uzávěrka obce za rok 2020
 4. Smlouva o poskytnutí účelové dotace – Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Horní Stříteži
 5. Žádost o pronájem obecního pozemku p.č. 341/5 v k.ú. Křtěnovice
 6. Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Mutice – Šilhovi
 7. Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Mutice – F. Prchlík
 8. Žádost o schválení stavby přípojky NN v Muticích
 9. Žádost o zrušení trvalého bydliště
 10. Žádost o pronájem obecního pozemku p.č. 661 v k.ú. Křtěnovice
 11. Žádost o odkup části obecního pozemku – p. Černý
 12. Žádost o odkup části obecního pozemku – p. J.Prchlík
 13. Žádost o odkup části obecního pozemku – p. F. Prchlík
 14. Rozpočtové opatření č .3
 15. Rozpočtové opatření č. 4
 16. Připomínky k činnosti ZO od p. Eichingerové
 17. Dotace na opravu místních komunikací – Křtěnovice- MMR

 

Hlasování o programu:

6 pro

Program byl schválen.

 

Návrh na určení ověřovatelů zápisu:

Prchlík J., MVDr. Matoušek K.

Hlasování o složení ověřovatelů: 6 pro

Návrh byl přijat

 

Program:

Bod 1

 1. MVDr. K. Matoušek, jako předseda kontrolní komise konstatoval, že usnesení ZO je plněno

 

Bod 2

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo závěrečný účet obce za rok 2020. K návrhu závěrečného účtu obce za rok 2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2020.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.20/2021 bylo přijato

 

Bod 3

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo účetní závěrku obce za rok 2020. K návrhu účetní závěrky obce za rok 2020 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020.

Protinávrhy: ne

Hlasování o usnesení: 6 pro

Usnesení č.21/2021 bylo přijato

 

Bod 4

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo se zněním Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020. Dotace je poskytnuta na stavební úpravy hasičské zbrojnice v Horní Stříteži.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.22/2021 bylo přijato

 

Bod 5

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo žádost od p. Vlasákové o pronájem obecního pozemku s p.č. 341/5 v k.ú. Křtěnovice. Část pozemku ,který je zastavěn budovou bude paní Vlasákové prodán po zaměření geometrickým plánem.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje pronájem obecního pozemku p.č. 341/5  v k.ú. Křtěnovice. Pozemek bude pronajat p.Vlasákové za cenu 5000 Kč za 1 kalendářní rok na dobu jednoho roku. Část zastavěného pozemku p.č.341/5 bude paní Vlasákové prodán po zaměření geometrickým plánem.

Protinávrhy:ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.23/2021 bylo přijato

 

Bod 6

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Mutice. Jedná se o směnu pozemků mezi Obcí Nová Ves u Mladé Vožice a manželi Šilhovými. Manželé Šilhovi převedou na obec Nová Ves u Mladé Vožice 190 m² z pozemku p.č. 327/1 v k.ú. Mutice. Obec převede na manžele Šilhovi 113 m² z pozemku p.č.486, 31m² z pozemku p.č. 324/2 a 50m² z pozemku p.č. 324/1 (vše v k.ú. Mutice)

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Mutice, při kterých manželé Šilhovi převedou na obec Nová Ves u Mladé Vožice 190 m² z pozemku p.č. 327/1 v k.ú. Mutice. Obec převede na manžele Šilhovi 113 m² z pozemku p.č.486, 31m² z pozemku p.č. 324/2 a 50m² z pozemku p.č. 324/1 (vše v k.ú. Mutice)

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 24/2021 bylo přijato

 

Bod 7

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s návrhem jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Mutice. Jedná se o směnu pozemků mezi Obcí Nová Ves u Mladé Vožice a Františkem Prchlíkem. P. F Prchlík převede na Obec Nová Ves u Mladé Vožice 98 m² z pozemku p.č.230/4 a 301 m² z pozemků s p.č. 230/1 a 299 v k.ú. Mutice. Obec převede na p. F. Prchlíka 205 m² z pozemku p.č.486 a 195m² z pozemku p.č. 485 v k.ú. Mutice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Mutice, při kterých p. F Prchlík převede na Obec Nová Ves u Mladé Vožice 98 m² z pozemku p.č.230/4 a 301 m² z pozemků s p.č. 230/1 a 299 v k.ú. Mutice. Obec převede na p. F. Prchlíka 205 m² z pozemku p.č.486 a 195m² z pozemku p.č. 485 v k.ú. Mutice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č. 25/2021 bylo přijato

 

Bod 8

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p. T. Bláhy o vyjádření se a schválení stavby elektrického zařízení (přípojky NN) v osadě Mutice.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje stavbu elektrického zařízení ( přípojky NN) v osadě Mutice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.26/2021 bylo přijato

 

Bod 9

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost od p.Šenfelda. P. Šenfeld žádá o odhlášení trvalého bydliště p. J. Vodrážky z nemovitosti v osadě Horní Střítež. ZO Nová Ves u Mladé Vožice zahájí řízení ohledně odhlášení trvalého bydliště p. J. Vodrážky z nemovitosti v osadě Horní Střítež.

 

Bod 10

ZO Nová Ves u Mladé Vožice projednalo žádost o pronájem obecního pozemku p.č.611 v k.ú. Křtěnovice od p. J. Moučky.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje pronájem obecního pozemku p.č.611 v k.ú. Křtěnovice p. J. Moučkovi. Pozemek bude pronajat za 5000 Kč za rok po dobu jednoho roku.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu: 6 pro

Usnesení č.27/2021 bylo přijato

 

Bod 11

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o odkup části obecního pozemku v k.ú. Horní Střítež od p Černého. P. Černý žádá o odkoupení části obecního pozemku v k.ú. Horní Střítež s parcelním číslem 1434/1 o výměře cca 135 m2.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1434/1 o výměře cca 135 m2 v k.ú. Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu:6 pro

Usnesení č.28/2021 bylo přijato

 

Bod 12

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo žádost o odkup části obecního pozemku v k.ú. Mutice od p J. Prchlíka. P. J. Prchlík žádá o odkoupení části obecního pozemku v k.ú. Mutice s parcelním číslem 478 o výměře cca 80 m2

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 478 o výměře cca 80m2 v k.ú. Mutice.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu:6 pro

Usnesení č.29/2021 bylo přijato

 

Bod 13

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo a projednalo žádost o odkup části obecních pozemků v k.ú. Horní Střítež od p. F. Prchlíka. P. F. Prchlík žádá o odkoupení části obecního pozemku v k.ú. Horní Střítež s parcelním číslem 1434/2 a 1434/5.Celková výměra odkupovaných částí pozemku by měla být 60m².

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 1434/2 a části obecního pozemku p.č.1443/5 o celkové výměře cca 60m2 v k.ú. Horní Střítež.

Protinávrhy: ne

Hlasování o návrhu:6 pro

Usnesení č.30/2021 bylo přijato

 

Bod 14

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s Rozpočtovým opatřením č.3 ze dne 20.4.2021

 

Bod 15

ZO Nová Ves u Mladé Vožice se seznámilo s Rozpočtovým opatřením č.4 ze dne 20.5.2021

 

Bod 16

ZO Nová Ves u Mladé Vožice obdrželo připomínky ke své činnosti od p. Eichingerové.

Paní Eichingerová vznesla tyto připomínky k činnosti Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice:

1)Nebyl zveřejňen výsledek dražby obecních zahradních traktorů.

Starosta napravil a zveřejnil výsledek dražby na obecních webových stránkách i na veřejných tabulích. Všichni zájemnci , kteří chtějí nahlédnout do průběhu dražby, mají možnost na obecním úřadě. ZO se usneslo, že zveřejnění dražby je dostatečné.

2)Připomínka co se stalo se starým traktorem ve Křtěnovicích, kde obec zakoupila nový:

Nestalo se s ním nic , jelikož do letošního roku nebyl ve Křtěnovicích zahradní traktor žádný.

Až v letošním roce po schválení ZO byl zakoupen.

3)Proč se neobnovuje technika ve všech částech obce – tedy i v Nové Vsi u Mladé Vožice:

Do Nové Vsi byl zakoupen zahradní traktor v roce 2015 v rámci výstavby Odpočinkové zóny. Byl zakoupen nejvýkonnější traktor ze všech které na obci v tu dobu byli. Traktory v Horní Stříteži a v Muticích byly již 11 let staré a opravy byly velmi nákladné. Proto se přistoupilo k jejich výměně. V Nové Vsi je 6 let starý. Technika se bude i v následných letech obměňovat dle technického stavu. Vybavení techniky ve všech místních částech je na dobré úrovni, jak zahradními traktory ale i sekačkami a křovinořezy.

4) Žádost o vymezení místa pro ukladání bio odpadu, zákaz ukládání všeho druhu odpadu „ pod Borovíčkem“ v Nové Vsi u Mladé Vožice.

Místo pro ukládání bio odpadu bude v Nové Vsi u Mladé Vožice. Kontejner bude přistaven v Nové Vsi u Mladé Vožice. Bude přistaven celoročně pouze na bioodpad. Skládka pod Borovíčkem není v majetku obce , proto obec vstoupí do jednání s majitelem pozemku o vydání zákazu skládky na tomto místě. Během každého roku bude přistaven velkoobjemový kontejner do všech místních částí obce na směsný odpad.

5) Žádost o objednání písmomalíře na renovaci nápisů na pomníku padlých v Nové Vsi u Mladé Vožice

Starosta obce oslovil pana Huzla k obnovení nápisů na pomníku padlých v Nové Vsi u Mladé Vožice. Provedení renovace bude provedeno v měsíci červenci . ZO schválilo i celkové vyčištění pomníku .

 

Připomímky paní Eichingerové jsou v plném znění možné k nahlédnutí na Obecním úřadě i s odpovědí starosty obce.

 

Bod 17

Informace starosty obce o výsledku podanné žádosti o dotaci na obnovu místních komunikací č.1c a 5c v místní části Křtěnovice na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dotace byla schválena ve výši 1 966 544 Kč z celkové částky 2 458 180 Kč. Obnova místních komunikací ve Křtěnovicích proběhne v měsíci červenci.

 

 

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19:35 hodin

Zápis ze zasedání byl zhotoven dne 23.6.2021

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

Ověřovatelé zápisu: Prchlík Josef

 

 

MVDr. Matoušek Karel

 

Vyvěšeno:     24.6.2021

 

Svěšeno: