Obec Nová Ves u Mladé Vožice

Nová Ves u Mladé Vožice 2

391 43 Mladá Vožice

mobil:724 387 832

IČO:  00667072

e-mail: starosta@obec-nova-ves.cz

bank. spoj. GE Money Bank

č.ú. 4303128544/0600

 

    Zápis

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 14.října 2022

Místo konání :  Obecní úřad Nová Ves u Mladé Vožice, zasedací místnost

Začátek:  17,00 hod

Zasedání řídil: Křiklán Josef : dosavadní starosta

Přítomno: dle prezenční listiny – příloha zápisu

Omluveni: 0

Neomluveni: 0

Hosté: 0

Zapisovatel: Matoušková Marie

 

Návrh programu:

 

 • Zahájení
 • Složení slibu
 • Určení zapisovatele a ověřovatele Zápisu
 • Schválení programu zasedání
 • Volba starosty a místostarosty:
 1. Určení počtu místostarostů
 2. Určení funkcí které budou členové ZO vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
 3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 4. Volba starosty
 5. Volba místostarosty
 • Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. Volba předsedy finančního výboru
 3. Volba předsedy kontrolního výboru
 4. Volba členů finančního výboru
 5. Volba členů kontrolního výboru
 • Zřízení oblastního, kulturního a požárního výboru
 1. Určení počtu členů výborů
 2. Volba předsedů výborů
 3. Volba členů výborů
 • Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů ZO Nová Ves u Mladé Vožice
 • Diskuze

10)Různé

 

 

 • Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice (dále „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno dosavadním starostou Josefem Křiklánem

(dále jen „ předsedající“) v 17 hodin.

Před zahájením zasedání byla provedena prezentace a bylo předáno Osvědčení o zvolení člena ZO Nová Ves u Mladé Vožice podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů , v platném znění.

Předsedající zasedání konstatoval , že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s §91 odst.1,zákona o obcích a informace o konání zastupitelstva byla dle §93 odst.1, zákona o obcích řádně zveřejněna na úředních deskách Obecního úřadu Nová Ves u Mladé Vožice po dobu nejméně 7 dní a to od 7.10.2022- 14.10.2022. Součastně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce obce. Dále byla předána osobní pozvánka zvoleným členům ZO Nová Ves u Mladé Vožice na ustavující zasedání ZO dne 7.10.2022.

Předsedající dále z prezenční listiny konstatoval , že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 a tudíž je usnášeníschopné dle §92 odst. 3 zákona o obcích.

 

 • Složení slibu členů ZO Nová Ves u Mladé Vožice

Předsedající v souladu s §69 odst. 2, zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu upozornil, že odmítnutí složení slibu nebo jeho složení s výhradou má za následek zánik mandátu ( § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění.

Složení slibu proběhlo následovně: předsedající přečetl text slibu stanovený v § 69 odst. 2., zákona o obcích:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí , že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Nová Ves u Mladé Vožice a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky „

A jmenovitě vyzval členy ZO ke složení slibu pronesením slova „SLIBUJI“ a podpisem na připraveném archu.

 

3)Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ( § 95 osdt. 1 zákona o obcích)  Předsedající navrhl zapisovatelkou pí. Marii Matouškovou a ověřovateli  zápisu p. Josefa Prchlíka a p. Rostislava Kubece.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.

Návrh usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice určuje ověřovateli zápisu p. Josefa Prchlíka a p. Rostislava Kubece

Hlasování o návrhu usnesení : 7 pro    0 proti      0 zdržel se

Usnesení č.54/2022

 

4)Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou pro členy ZO a informací zveřejněnou na úřední desce . K návrhu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh na usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje navržený program

Hlasování o návrhu usnesení:  7 pro        0 proti     0 zdržel se

Usnesení č. 55/2022

 

5)Volba starosty a místostarosty

 1. a) Určení počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby ZO volilo pouze 1 místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Proto bylo hlasováno. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko nebylo vzneseno.

Návrh na usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice schválilo zvolení 1 místostarosty

Hlasování o návrhu usnesení : 7 pro     0 proti     0 zdržel se

Usnesení č.56/2022

 

 1. b) Určení, které funkce budou členové ZO vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

    ( § 71 zákona o obcích)

Předsedající navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná ve smyslu zákona § 71zákona o obcích a to od 1.1.2023.

Ostatní funkce aby byly dlouhodobě neuvolněné.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice v souladu se zákonem o obcích že, starosta obce bude dlouhodobě uvolněn od 1.1.2023. Ostatní členové ZO nebudou dlouhodobě uvolněni.

Hlasování pro návrh usnesení:    7 pro      0 proti        0 zdržel se

Usnesení č. 57/2022

 

c)Určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající navrhl, že se o způsobu volby starosty a místostarosty bude  hlasovat.

Návrh na veřejnou volbu:

7 pro              0 proti             0 zdržel se

Návrh na tajnou volbu :

0 pro            0 proti              0 zdržel se

Předsedající konstatoval, že volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejnou volbou.

Návrh na usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty.

Hlasování o návrhu usnesení :  7pro        0 proti          0 zdržel se

Usnesení č.58/2022

 

Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta obce Nová Ves u Mladé Vožice. Po zvolení starosty obce bude přistoupeno k volbě místostarosty. Po platném zvolení kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

 

Veřejná volba:

d)Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty

Předsedající vyzval členy ZO k podání návrhu na funkci starosty obce Nová Ves u Mladé Vožice.

Byly podány tyto návrhy :

Člen ZO p.Josef  Prchlík navrhl zvolit do funkce starosty p. Josefa Křiklána

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům i občanům sdělit své stanovisko. Nebylo sděleno stanovisko.

Návrh na usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí starostou Obce Nová Ves u Mladé Vožice p. Josefa Křiklána.

Hlasování o návrhu: 6 pro        0 proti             1 zdržel se

Usnesení č.59/2022 bylo schváleno

 

PO ZVOLENÍ STAROSTY PŔEVZAL ZVOLENÝ STAROSTA VEDENÍ ZASEDÁNÍ ( dále jen předsedající)

 

e)Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

Předsedající vyzval členy ZO Nová Ves u Mladé Vožice k podání návrhu volby místostarosty obce.Předsedající navrhl, aby způsob volby probíhal stejným způsobem jako volba starosty. Předsedající dal o tomto hlasovat.

Byly podány tyto návrhy:

Člen ZO p. František Spěvák navrhl zvolit do funkce místostarostky pí. Jaroslavu Holubovou.

Návrh na usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí místostarostkou  pí. Jaroslavu Holubovou

Hlasování o návrhu usnesení: 6 pro             0 proti                 1 zdržel se

Usnesení č. 60/2022 bylo schváleno

 

6)Zřízení finančního, kontrolního,osadního, kulturního a požárního výboru

Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle §117 odst 2 a §84 odst2 písm. 1 zákona o obcích. Počet členů musí být lichý , předsedou musí být člen ZO.

a)Určení členů finančního, kontrolního, osadního, kulturního a požárního výboru:

Předsedající navrhl 3 členný výbor . Jiný návrh nebyl podán

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným členům ZO i občanům sdělit své stanovisko. Stanoviska nebyla sdělena.

Návrh na usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice zřizuje finanční, kontrolní, osadní, kulturní a požární výbor. Všechny výbory budou tříčlenné.

Hlasování o návrhu usnesení:  7 pro            0 proti            0 zdržel se

Usnesení č.61/2022 bylo schváleno

 

 1. b) Volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy ZO k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány tyto návrhy:

Člen ZO p. Josef Křiklán navrhl do funkce finančního výboru p. Josefa Prchlíka

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným členům ZO a občanům sdělit své stanovisko. Stanoviska nebyla sdělena.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí předsedou finančního výboru p. Josefa Prchlíka.

Hlasování pro usnesení:   6 pro             0 proti           1 zdržel se

Usnesení č.62/2022 bylo přijato

 

c)Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy ZO k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány tyto návrhy:

Člen ZO pí. Jaroslava Holubová navrhla do funkce předsedy kontrolního výboru pí. Marii Matouškovou.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným členům ZO a občanům sdělit své stanovisko. Stanoviska nebyla sdělena.

Návrh na usnesení: ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí předsedou kontrolního výboru pí. Marii Matouškovou

Hlasování pro usnesení:    6 pro          0 proti           1 zdržel se

Usnesení č.63/2022 bylo přijato

 

d)Volba členů finančního výboru

Předsedající vyzval členy ZO k podání návrhů členů finančního výboru. Byly podány tyto návrhy:

Člen ZO p.Josef Prchlík navrhl do funkce členů finančního výboru p. Jakuba Matouška a p. Miroslava Prchlíka.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se členům ZO i občanům sdělit své stanovisko. Nebyly podané stanoviska.

Návrh na usnesení: ZO Nová ves u Mladé Vožice volí za členy finančního výboru p. Jakuba Matouška a p. Miroslava Prchlíka.

Hlasování o usnesení:       7 pro              0 proti            0 zdržel se

Usnesení č.64/2022 bylo přijato

 

e)Volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy ZO k podání návrhu na funkci členů kontrolního výboru. Byly podány tyto návrhy:

Člen ZO pí. Marie Matoušková navrhla do funkce členů kontrolního výboru pí. Veroniku Šilhavou a pí. Ilonu Hlavničkovou.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se členům ZO i občanům sdělit své stanoviska. Nebyla podána stanoviska.

Návrh na usnesení :

ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí za členy kontrolního výboru pí. Veroniku Šilhavou a pí. Ilonu Hlavničkovou.

Hlasování pro usnesení:  7 pro       0 proti           0 zdržel se

Usnesení č.65/2022 bylo přijato

 

 

7)Zřízení kulturního,oblastního a požárního výboru

b)Volba předsedů kulturního, osadního a požárního výboru

Předsedající vyzval členy ZO k podání návrhů na funkci předsedů kulturního, osadního a požárního výboru.

Člen ZO p. Rostislav Kubec navrhl do funkce předsedy kulturního výboru pí.  Dagmar Kabátovou.

Člen ZO pí. Marie Matoušková navrhla do funkce předsedy osadního výboru

 1. Rostislava Kubece.

Člen ZO p. Josef Prchlík navrhl do funkce předsedy požárního výboru

 1. Františka Spěváka.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným členům ZO i občanům sdělit své stanovisko. Nebyla vznesena stanoviska.

Návrh na usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí do funkce předsedy kulturního výboru pí. Dagmar Kabátovou.

ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí do funkce předsedy osadního výboru p. Rostislava Kubece

ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí do funkce předsedy požárního výboru p. Františka Spěváka

Hlasování o návrhu usnesení: 7 pro          0 proti               0 zdržel se

Usnesení č.66/2022 bylo přijato

 

c)volba členů výborů

Předsedající vyzval členy ZO k podání návrhů na funkci členů kulturního,osadního a požárního výboru.

Člen ZO pí. Dagmar Kabátová navrhla do funkce členů kulturního výboru pí. Ivanu Brandysovou a p. Petra Kabáta.

Člen ZO p. Rostislav Kubec navrhl do funkce členů osadního výboru pí. Petru Kubecovou a p. Miloslava Podzimka.

Člen ZO p. František Spěvák navrhl do funkce členů požárního výboru p. Jaroslava Holuba mladšího a p. Petra Hlavničku.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se členům ZO a občanům sdělit své stanovisko. Nebyla vznesena stanoviska.

Návrh na usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí do funkce členů kulturního výboru pí. Ivanu Brandysovou a p. Petra Kabáta.

ZO Nová Ves u Mladé Vožice volí do funkce členů osadního výboru pí. Petru Kubecovou a p. Miloslava Podzimka.

ZO Nová ves u Mladé Vožice volí do funkce členů požárního výboru p. Jaroslava Holuba mladšího a p. Petra Hlavničku

Hlasování o návrhu usnesení: 7 pro          0 proti             0 zdržel se

Usnesení č.67/2022 bylo přijato

 

8)Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů ZO Nová ves u Mladé Vožice.

Předsedající navrhl, aby uvolněným i neuvolněným členům ZO byla v souladu s §72 zákona o obcích a nařízením vlády 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna a to takto:

Návrh usnesení:

ZO Nová Ves u Mladé Vožice v souladu s §72a §84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí uvolněných a neuvolněných členů ZO dle nařízení vlády č.318/2017 Sb., které jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

ZO Nová ves u Mladé Vožice v souladu s § 77a s § 84 odst.2 písm.n)zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce uvolněného a neuvolněného člena ZO se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.

Hlasování pro usnesení: 7  pro           0 proti           0 zdržel se

Usnesení č.68/2020 bylo přijato

 

9)Diskuze

 

10)Různé

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:15 hodin.

 

Zapsala: Matoušková Marie

 

Starosta: Křiklán Josef

 

Místostarosta: Holubová Jaroslava

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Prchlík Josef

 

 

 

Kubec Rostislav

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 19.10.2022

 

 

Vyvěšeno : 21.10.2022

Sejmuto   : 10.11.2022