Obec Nová Ves u Mladé Vožice

Nová Ves u Mladé Vožice 2

391 43 Mladá Vožice

mobil:724 387 832

IČO:  00667072A

e-mail: starosta@obec-nova-ves.cz

 

 

 

 

   Výroční zpráva  

 

 za období roku 2022

povinného subjektu, územního samosprávného celku a jeho orgánů.

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládám tuto veřejnou výroční zprávu:

 

 

  1. a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí

V roce 2021 byla podána 1 žádost o poskytnutí informace, žádné

rozhodnutí o odmítnutí žádostí

 

  1. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

 

nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

 

  1. c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání

     zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o  poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v s souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

nebylo vedeno žádné soudní řízení a nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve

věci přezkoumání rozhodnutí zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

o poskytnutí informace

 

 

  1. d) Výčet poskytnutí výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti

     poskytnutí výhradní licence

nebyla poskytnuta žádná výhradní licence

 

  1. e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

nebyla podána žádná stížnost

 

  1. f) Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, je k dispozici občanům na obecním úřadě.

 

 

 

 

 

 

Zpracoval-  Křiklán Josef

starosta obce

 

 

 

dne :           28.2.2023