Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Rozvaha k 31.12.2021

Příloha k 31.12.2021

FIN 2-12 k 31.12.2021

Inventarizační zpráva 2021

Protokol o schválení účetní záývěrky za rok 2021