Obec Nová Ves u Mladé Vožice

Nová Ves u Mladé Vožice 2

391 43 Mladá Vožice

mobil:724 387 832

IČO:  00667072

e-mail: starosta@obec-nova-ves.cz

bank. spoj. GE Money Banka

č.ú. 4303128544/0600

 

 

 

       Směrnice č. 02/2022

 

Pravidla poskytování finančního příspěvku na domovní čistírny odpadních vod ( dále dČOV) v obci Nová Ves u Mladé Vožice

 

 

1) Úvodní ustanovení

 

Tato směrnice upravuje způsob poskytování finančního příspěvku, v samostatné působnosti obce Nová Ves u Mladé Vožice a z rozpočtu obce Nová Ves u Mladé Vožice fyzickým osobám , které vybudují dČOV a splní dále uvedené podmínky.

 

2) Poskytovatel příspěvku

 

 • Poskytovatelem příspěvku je obec Nová Ves u Mladé Vožice, Nová Ves u Mladé Vožice 2, 391 43 Mladá Vožice, IČO 00667072
 • Zdrojem pro poskytování příspěvku jsou finanční prostředky obce. Podmínkou pro poskytnutí je vyčlenění částky v rozpočtu obce na příslušný kalendářní rok. Po vyčerpání této částky se vyřízení posouvá na další kalendářní rok nebo může být rozpočtová částka navýšena rozhodnutím ZO na řádném zasedání.
 • Žádosti jsou vyřizovány chronologicky podle dne podání žádosti
 • V daném kalendářním roce je možno poskytnout maximálně 10 příspěvků.
 • O poskytnutí příspěvku rozhoduje zastupitelstvo obce.
 • Na poskytnutí příspěvku není právní nárok.

 

 

3)Účel a podmínky poskytování příspěvku

 

 • Finanční příspěvek je poskytován na vybudování dČOV , které splňují všechny požadavky vyplývající ze závazných právních předpisů, zejména ze zákona č. 254/2001 Sb.( o vodách) a které vyžaduje povolení k nakládání s vodami a stavební povolení. DČOV musí mít odpovídající certifikaci.
 • Finanční příspěvek není poskytován na dČOV vybudované pro nelegální stavby nebo stavby nesloužící k bydlení.
 • Finanční příspěvek se bude poskytovat n adČOV vybudované a schválené příslušnými orgány a uvedené do provozu v daném kalendářním roce podané žádosti.
 • Finanční příspěvek je možné poskytnout pouze jednou pro jednu nemovitost určenou k bydlení ( pro jedno číslo popisné).
 • Příspěvek bude poskytován i se zpětnou platností na dobu 5 let od  nabytí účinnosti této Směrnice.

 

 

4)Příjemce příspěvku

 

1)Příspěvek se poskytuje pouze fyzickým osobám, občanům obce Nová

Ves u Mladé Vožice a všech jejích místních částí. Je poskytován pouze

na dům , ve kterém mají přihlášený pobyt alespoň dvě osoby.

2)V době podání žádosti musí mít občané trvalý pobyt v obci Nová Ves

u Mladé Vožice. V případě novostavby bude schválený finanční

příspěvek poskytnut až po přihlášení k trvalému pobytu.

3)Příjemce příspěvku nesmí mít vůči obci Nová Ves u Mladé Vožice

závazky po lhůtě splatnosti.

4)Příjemce příspěvku musí být fyzická osoba zletilá, způsobilá k

právnímu jednání, která vlastní zcela nebo z části nemovitost pro

bydlení na kterou žádá příspěvek.

 

 

5)Výše příspěvku

 

1)Příspěvek činí 30 000 Kč na jednu nemovitost ( pro jedno

číslo popisné).

2) V případě sdružení více rodinných domů do jedné dČOV odpovídá

výše poskytnutého příspěvku součtu pro jednotlivé domy.

 

 

 6)Postup při poskytování příspěvku

 

1)Žádost se podává na příslušném formuláři č.01/2023 na OÚ Nová Ves

u Mladé Vožice po dokončení stavby a jejím uvedením do provozu.

2)Příspěvek bude poskytnut po dokončení dČOV a předložení povolení

Užívání dČOV příslišným orgánem.

 

7)Kontrola čerpání příspěvku

 

1)Doba udržitelnosti finančního příspěvku je stanovena na 5 let ode dne

poskytnutí příspěvku. Po tuto dobu musí dČOV splňovat funkční a

provozní podmínky v souladu s platnou legislativou a v rodinném domu

musí být hlášeny alespoň dvě osoby.    .

2)V případě přeevodu nemovitosti na jiného vlastníka ( spoluvlastníka) v průběhu doby udržitelnosti budou povinnosti původního vlastníka přecházet na nového vlastníka spolu s převodem vlastnických práv k nemovitosti. Odpovědnost za dodržení těchto podmínek leží na příjemci finančního příspěvku.

3)Při zjištění nedostatků při provozování dČOV a porušení podmínek pro poskytnutí příspěvku, může obecní úřad požadovat vrácení celého nebo části finančního příspěvku.

 

 

                         8)Závěrečné ustanovení

 

 

 • Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok
 • Tato Směrnice byla schválena Zastupitelstvem obce Nová Ves u Mladé Vožice dne 25.11.2022, usnesením č.91/2022
 • Směrnice nabývá účinnosti dne 12.12.2022. Směrnici je oprávněno změnit nebo zrušit zastupitelstvo obce Nová Ves u Mladé Vožice.

 

 

 

V Nové Vsi u Mladé Vožice                                        dne 25.11.2022

 

 

 

Jaroslava Holubová                                                      Josef Křiklán

místostarostka                                                              starosta