Obec Nová Ves u Mladé Vožice

Nová Ves u Mladé Vožice 2

391 43 Mladá Vožice

mobil:724 387 832

IČO:  00667072

e-mail: starosta@obec-nova-ves.cz

bank. spoj. GE Money Bank

č.ú. 4303128544/0600

 

 

 

Povinně zveřejňované informace o obci Nová Ves

u Mladé Vožice

 

          dle § 5 odst.4 InfZ

 

 • Obec Nová Ves u Mladé Vožice jako základní samosprávný celek je založena na základě zákona č.1/1993 Sb., Ústava české republiky , ve znění pozdějších předpisů, jako územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
 • Organizační struktura:

Starosta obce :                                  Křiklán Josef

Místostarostka:                                 Holubová Jaroslava

Zastupitelstvo :                                 7 členů

Kontrolní výbor:                               3 členové

Finanční výbor :                                3 členové

Účetní obce :                                     Křemenová Lenka

 • Kontaktní spojení:

Adresa:                                              Obecní úřad Nová Ves u

Mladé Vožice 2

Mladá Vožice 391 43

Úřední hodiny:                              po  7.00 – 11.00  12.00- 15.30

út    7.00-  11.00  18.00-  20.00

čt    7.00 – 11.00

pá   7.00 –  11.00

Telefonní čísla :                             starosta:                724 387 832

Místostarostka:               728 039 889

Účetní :                604 439 573

 

Adresa inter. stránky :                      www. obec-nova-ves.cz

Adresa podatelny      :                 podatelna @obec-nova-ves.cz

 

Další elektronické adresy:                    datová schránka: 7vkayzp

 • Případné platby lze poukázat:  4303128544/0600
 • IČO :                             00667072
 • Dokumenty: územní plán obce

pasport komunikací

dopravní značení obce

pozemkové úpravy Křtěnovice

směrnice pro zadávání VZMR

směrnice poskytování příspěvku

na dČOV

vyhlášky obce

rozpočtový výhled

rozpočet

program rozvoje obce POV

zpráva o přezkoumání obce

rozpočtové opatření

inventury

závěrečný účet

účetní závěrka

 • Dokumenty obce jsou dostupné na internetových stránkách obce nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
 • Žádosti o informace: písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost lze považovat i podanou eletronicky na podatelnu nebo datovou schránku.
 • Příjem žádostí: ústní podání žádostí a stížností lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách. Příjem písemných podnětů adresovat na obecní úřad a elektronické podněty na podatelnu obce nebo na datové schránky.
 • Opravné prostředky: proti rozhodnutí povinného subjektu je možno podat odvolání. Povinný subjekt předloží nadřízenému orgánu odvolání do 15 dnů od doručení. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů a nelze ji prodloužit. Při soudním přezkumu rozhodne soud a vynese rozsudek.

Stížnost: stížnost podává žadatel když :

Nesouhlasí s vyřízením žádosti

Uplyne lhůta pro poskytnutí informace

Informace byla podána částečně

Nesouhlasí s výší úhrady

Stížnost lze podat ústně nebo písemně. Ústní stížnost se nevyřizuje ihned sepíše se písemný záznam. Vyřizuje se do 30 dní od doručení sdělení, uplynutí lhůty. Rozhoduje o ní nadřízený orgán.

10)Formuláře – lze získat na obecním úřadě

11)Popisy postupů : https//portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

12) Předpisy : httpt://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Vydané předpisy obce jsou dostupné na obecním úřadě.

13) Úhrady za poskytování informací: sazebník úhrad:

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem:

 

Obec Nová ves u Mladé Vožice je oprávněna žádat v souvuislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací , pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledávání informací:

Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a osobní ostatní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledávání informací.

 

Materiálové náklady:

Pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení.

 

Náklady na technické nosiče:

Dle aktuálních cen technických nosičů dat

 

Odeslání informací žadateli:

 • Odeslání informace emailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • Balné ( paušální platba)
 • Poštovné ( dle aktuálního ceníku)
 • Telefonní poplatky ( dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb)

 

Práce s archiváliemi:

Dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

 

Ceny uvedené v sazebníku se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, které tvoří přílohu zákona č.368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Bude –li obec požadovat úhradu za poskytnutí informací oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.

Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokkud žadatel do 60 dní ode dne oznámení výše požadované částky úhrady nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhradylhůta neběží.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen v uvedeném sazebníku.

 

14)    Licenční smlouvy :  licence nebyly poskytnuty

Výhradní licence   :  licence nebyly poskytnuty

15)    Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.                                   Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci

 

 

 

Schváleno ZO dne : 31.3.2023

Usnesení č. 23/2023

 

 

 

 

V Nové Vsi u Mladé Vožice 31.3.2023

 

 

 

 

Křiklán Josef

starosta obce