Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020

Výkaz zisku a ztrát k 31_12_2020

Výkaz FIN 2-12 k 31_12_2020

Rozvaha k 31_12_2020

Příloha k 31_12_2020

Inventarizační zpráva 2020

Protokol o schvalování úč. záv.